VII SJEDNICA SKUPŠTINE 16.04.2009Број : 20/09
Датум, 20.03.2009.годинеП О З И В
ЗА ОДРЖАВАЊЕ VII СКУПШТИНЕ
УДРУЖЕЊА "ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"


која ће се одржати 25.03.2009.године у хотелу "Бистрица" на Јахорини са почетком у 10,00 часова.

За Скупштину се предлаже следећи,


ДНЕВНИ РЕД

1. Извјештај о раду и пословању за 2008.годину
2. Програм рада за 2009.годину
3. Избор – попуњавање упражњених мјеста у четворогодишњем периоду:
- предсједник Скупштине,
- подпредсједник Скупштине
- чланови Управног одбора
4. Текућа питањаС' поштовањем!

Генерални секретар

Јово Тадић

 


СТАЊЕ И АКТИВНОСТИ
У УДРУЖЕЊУ У 2008.ГОДИНИМарт, 2009.године


Активности чланица – водоводних предузећа оптерећују:
- не ријешен статус надлежности над имовином (држава – локална заједница);
- подршка локалне власти у добијању цијене услуге која би омогућила просту репродукцију (одржавање система);
- недостатак средстава за побољшање функције водоснабдијевања: изградња резервоарског простора, постројења за пречишћавање воде за пиће, властиту контролу исправности питке воде;
- не заштићеност изворишта, црпилишта и водозахвата: сјече шума, изградња објеката у непосредној близини, загађивање водотока, неправилно и несврсисходно коришћење изворишта која нису а неопходна су за јавни систем снабдијевања становништва водом за пиће;
- не развијен систем одвођења искоришћених вода, и
- не постојање постројења за пречишћавање искоришћених вода.

Од јануара 2008.године Удружење је формирало професионално активну канцеларију која је за предходну годину имала пренизак буџет којим се не могу покрити плате, накнаде и оперативни трошкови са пројектованим активностима.

Удружење је уз професионално ангажовање органа, квалитетан Управни одбор и активну Скупштину реализовало постављене задатке у 2008.години.
- едукацију запослених у водоводним предузећима кроз организацију курсева (детекција кварова на водоводној мрежи), савјетовања и конференција (Јахорина, Козара);
- издавачку дјелатност (издавање брошура, билтена и сл.);
- сарадњу са сличним удружењима (Пословно удружење "Водовода и канализације" Републике Србије, Удружењем за технологију вода и санитарно инжењерство из Београда, АДКОМ из Републике Македоније , Удружењем "Водовод и канализација" Републике Црне Горе;
- са произвођачима и дистрибутерима опреме и постројења за сектор водоснабдијевања и њихова подршка активностима у Удружењу;
- стручним организацијама, "SNV Holandska organizacija za razvoj" кроз подршку јачања капацитета Удружења;
- са органима и институцијама у Републици Српској: Министарствима надлежним за овај сектор, специјализованим, управним организацијама из области водоснабдијевања, Заједницом општина и градова, Гранским синдикатом, Привредном комором и слично, и
- активно учешће и креирање политике развоја Асоцијације водовода у Босни и Херцеговини.

Недовоњно су искоришћене могућности анимирања врло квалитетног стручног кадра у Институцијама и органима власти, високошколским и специјализованим институцијама и невладином сектору за подизање нивоа квалитета и стручности у области водоснабдијевања.

 
ПРОГРАМ РАДА
ЗА 2009.ГОДИНУ

Март, 2009.годинеНаставак реализације планских и програмских, стратешких циљева Удружења је оквирни план за 2009.годину, а који би се раеализовао кроз:
- потенцирање интереса чланица кроз свеобухватнију сарадњу са органима власти, надлежним институцијама и организацијама;
- тежњу на испуњавању постављених циљева;
- реално планирање и правилно дефинисање задатака у погледу финансијских, кадровских и организационих могућности;
- проширивање и едукацију чланства, и
- јавност и транспарентност активности, и отвореност за јавност.

Приоритетне активности у току 2009.године усмјерене су на:

1. Професионалан и ефикасан рад Удружења с циљем пружања потребне
помоћи чланицама:
- подизање нивоа пружања услуге чланицама кроз редовно одржавање састанака Управног одбора и кандидовање актуелних питања;
- обезбијеђење додатних извора финансирања, који ће уз чланарину бити гарант реализације планираних активности, и
- јачању сарадње са субјектима који могу обезбиједити даљњни развој и напредак Удружења

2. Јачање капацитета уз промоцију комуникације и размјену информација:
- активно одржавање web странице: www.vodovodirs.org и њено перманентно допуњавање, посебно прилозима чланица, и
- израду, издавање и дистрибуцију билтена у циљу промоције активности и правовременог и потпунијег информисања чланства са активностима Удружења.

3. Едукација чланства
- у цињу размјене искустава и ширења достигнутог нивоа знања проширити сарадњу са сличним удружењима у региону и шире;
- остварити сарадњу са образовним и научним институцијама и уз њихову сарадњу обезбиједити свеобухватнији приступ подизању нивоа знања чланства;
- наставити са едукацијом чланства кроз организацију курсева, радионица, семинара;
- успоставити сарадњу са органима локалне управе и надлежним институцијама на дефинисању права и обавеза у сектору водоснабдијевања, посебно на плану обезбијеђења потребних предуслова за организован рад чланица, и
- кроз издавачку дјелатност обезбиједити доступност чланству технолошких и менаџерских информација

4. Учешће Удружења у дефинисању регулативе и темељних рјешења
- обезбиједити учешће Удружења у рјешавању законске и подзаконске регулативе а посебно на плану питања ПДВ-а, приватизације ЈКП и слично, и
- са управним организацијама и агенцијама обезбиједити показатеље о стању у сектору водоснабдијевања.

 


Број : 20-1/09
Датум, 20.03.2009.годинеСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА
НА ПРЕДЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТЕ СКУПШТИНИ
УДРУЖЕЊА, КАО И ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА У УДРУЖЕЊУ
У ТЕКУЋЕМ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ1. Управни одбор је размотрио предложене материјале: "Стање и активности у Удружењу у 2008.години" и "Извјештај о пословању за 2008.годину, као и "Програм рада за 2009.годину" уз констатацију да се активности одвијају плански те да се предложеним мјерама за 2009.годину настоји чланству обезбиједити даљи приступ технолошким и менаџерским информацијама повезивањем и размјеном искустава са организацијама и удружењима у региону, водећим образовним и стручним институцијама у Републици Српској и шире, па Скупштини Удружења предлаже усвајање истих.

2. На сједници Управног одбора одржаној 12.12.2008.године разматран је приједлог кадровских рјешења на превазилажењу тренутне ситуације. Из објективних разлога у текућем четворогодишњем мандату остала су упражњена мјеста: предсједник и подпредсједник Скупштине, једног подпредсједника и два члана Управног одбора.
Уважавајући договорени приступ територијалне заступљености као и досадашње активности у Удружењу, Управни одбор Скупштини Удружења предлаже:
- за предсједника Скупштине госп. Зорана Сорајића, директора водовода Требиње;
- за подпредсједника Скупштине госп. Синишу Перковића, директора водовода Источно Сарајево;
- За подпредсједника Управног одбора из актуелног сазива Управног одбора госп. Митра Одовића, директора водовода Соколац,
- За новог члана Управног одбора, госп. Душана Јанковића, директора КП Мркоњић Град, и
- За новог члана Управног одбора, госп. Бранислава Вукоја, директора водовода Билећа.

3. Управни одбор предлаже Скупштини Удружења да истакне озбиљан и професионалан рад досадашњих чланова Управног одбора и Скупштине који више не врше одговорне функције како у Удружењу тако и у водоводним предузећима из било којих разлога те да им се захвалимо на доприносу у формирању, развоју и јачању Удружења.


Предсједник Управног одбора

Милан Мазалица
И З В О Д
ИЗ ЗАПИСНИКА СА VII РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ “


VII редовна сједница Скупштине Удружења “Водоводи Републике Српске“ одржана је 25.03.2009.године у хотелу “Бистрица“ на Јахорини са почетком у 1300 часова.

Сједници су присуствовали : Милан Мазалица – Бања Лука; Мићић Василије – Бијељина; Томић Јован – Зворник; Зоран Сорајић – Требиње; Синиша Перковић – Источно Сарајево; Раденко Васић – Братунац; Миладин Ковач – Пале; Јадранко Даниловић – Чајниче; Слободан Сушић – Милићи; Зоран Зеленбабић- Теслић; Милорад Шипка – Приједор; Живко Микулић – Србац; Младен Шицар – Нови Град; Младен Вулић – Добој; Молорад Пиљић – Шипово; Остоја Бубуљ – Градишка; Јово Ћеранић –Градишка; Тихомир Дамјанац – Невесиње; Живко Лазић – Модрича; Владимирка Марић – Фоча; Митар Одовић – Соколац; Јово Тадић – Источно Сарајево, и записничар Рајка Човић.

Позивајући се на чињеницу да Удружење у овом тренутку нема ни предсједника ни подпредсједника Скупштине договорено је да ову сједницу води генерални секретар Јово Тадић.

За сједницу је предложен слиједећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Извјештај о раду и пословању за 2008.годину
2. Програм рада за 2009.годину
3. Избор – попуњавање упражњених мјеста у четворогодишњем периоду:
- предсједник Скупштине;
- подпредсједник Скупштине;
- чланови Управног одбора
4. Текућа питања

Након краће расправе о дневном реду усвојен је дневни ред за сједницу уз допуну четврте тачке (текућа питања):

а) Избор и именовање чланова Асоцијације водовода У Босни и Херцеговини из
реда чланица Удружења "Водоводи Републике Српске"
б) Водни доприноси
в) Крађа воде
г) Радно – спортски сусрети запослених у водоводним предузећима

Проширени дневни ред је једногласно усвојен.


АД.1
Јово Тадић је извјестио присутне по овој тачци. Већ достављени писмени извјештај о раду и финансијски извјештај је појашњен.
Након дискусије у којој су учествовали сви присутни, Извјештај о раду и пословању је усвојен. Уважена је сугестија да се материјали достављају раније како би чланови Скупштине могли да се упознају на вријеме о свим дешавањима у Удружењу.
Зоран Сорајић је у својој дискусији изнио примједбу сугестију да финансијски извјештај треба имати упоредне показатеље због лакшег разумијевања и сагледавања истог.
Изашло се са приједлогом да се направи репрограм дуга код чланица које своје обавезе не измирују на вријеме.
Василије Мичић подржава рад Удружења и предлаже да се дуговања из предходног периода дефинишу, да се репрограмом омогући Предузећима да измире своје обавезе и омогуће Удружењу да ради.
Младен Шицар је позвао генералног секретара да дође у њихову средину и упозна се са стањем Предузећа у тој регији, што је Јово Тадић и прихватио уз напомену да је у скорије вријеме имао састанке у сарајевско – раманијској, дринској и херцеговачкој регији.
Слободан Сушић је дао допринос раду Скупштине дискутујући о проблемима сеоских –локалних водовода који се намећу Предузећима.


АД.2
Програм рада за наредну годину је презентовао Јово Тадић, са апелом да све чланице већим ангажовањем дају свој допринос у раду удружења.Присутне је подсјетио да је Удружење у прошлој години издало четири броја Билтена. Позвао је чланице Скупштине да се активно укључе у израду Билтена кандидујући теме из својих средина.
Након дискусије о овом питању дошло се до формирања редакцијског одбора састављеног из чланица удружења. Приједлогом да водоводи дају своје кадрове који се баве информисањем у својим Предузећима дошло се до сљедећих имена: Анђелка Вилендечић – водовод Бања Лука; Стојадин Кнежевић – водовод Бијељина и Јово Тадић – генерални секретар Удружења.
Наставити заједничке активности у циљу побољшања рада Удружења.


АД.3
Јово Тадић је дао осврт на досадашњи рад Скупштине, истичући несебично залагање првог предсједника покојног Душана Милошевића.
Из више разлога дошло је до неколико упражњених мјеста у Удружењу.
Управни одбор је предложио Скупштини усаглашен став по питању попуњавања упражњених мјеста, који је донешена на сједници одржаној 12.12.2008.године у Фочи.
Водећи рачуна о основним принципима регионалне заступљености и досадашњег ангажовања у Удружењу предложени су сљедећи кадрови:

- за предсједника Скупштине предлаже се Зоран Сорајић – директор водовода
Требиње;
- за подпредсједника Скупштине предлаже се Синиша Перковић – директор
водовода Источно Сарајево;
Након дискусије присутни су подржали предложене кандидате.
- за упражњено мјесто подпредсједника Управног одбора предлаже се Митар
Одовић – директор водовода Соколац;
- За два упражњена мјеста у Управном одбору предлажу се Душан Јанковић –
директор водовода Мркоњић Град и Бранислав Вукија – директор водовода
Билећа.
Због потребе праћења финансијских токова у Удружењу договорено је да се у Управни одбор кооптира и Бранко Барош, извршни директор за финансије водовода Бања Лука.
Након дискусије о овим приједлозима прихваћени су предложени кандидати уз проширени приједлог да Младен Шицар, водовод Нови Град, као и Бранко Барош, водовод Бања Лука уђу у Управни одбор.


АД.4
а) Предсједник Управног одбора Удружења "Водоводи Републике Српске" Милан Мазалица који је уједно и предсједник Управног одбора Асоцијације водовода у Босни и Херцеговини је упознао присутне о протеклом раду Асоцијације и нашем учешћу у њој.
Асоцијација броји 84 чланице из цијеле Босне и Херцеговине. Удружење "Водоводи Републике Српске" у управном одбору има три члана, Бошњаци два и Хрвати два члана.
Позивајући се на чињеницу да је Милан Мазалица дао оставку на мјесто предсједника у Управном одбору, као и да остала наша два члана тренутно нису активна, а изборна сједница Асоцијације је 26.03.2009.године предложено је да изаберемо и делегирамо наша три члана за Управни одбор.
Након дискусије у којој су сви узели учешћа, да ли нам Асоцијација треба или не и шта нам конкретно пружа а шта тражи од нас донешен је усаглашен став да наши чланови присуствују изборној Скупштини.
Усаглашена имена за Управни одбор Асоцијације из реда нашег чланства су:
- Владо Рељић – директор водовода Приједор;
- Василије Мићић – директор водовода Бијељина и
- Синиша Перковић – директор водовода Источно Сарајево.
Синиша Перковић очекује да ће имати усаглашене ставове са нашим Управним одбором прије одласка на сједнице Управног одбора Асоцијације.

б) По питању водних доприноса извјестилац је био Милан Мазалица. Водни доприноси јако оптерећују Предузећа. Предузећа која не стижу на вријеме испунити ове обавезе суочавају се са плаћањем камате, рок за плаћање је до 10. у мјесецу што је јако тешко испоштовати. Апел да се изађе са заједничким ставом да се водоводним предузећима омогући репрограм плаћања без камата је наишао на подршку и изгласан је једногласно, као и да се тражи од локалне заједнице да врши улагања у водовод имајући у виду да се од ових доприноса локалној заједници враћа 30 % финансијских средстава.
Живко Микулић је покренуо и питање наплате одводње, чија је то обавеза, да ли Предузећа то треба да раде.

в) По питању крађе воде извјестилац је био Василије Мићић. Упознао је присутне да та појава није занемарљива у Бијељини. Информацију коју је сачинио стручни тим Бијељинског водовода дао је на увид присутнима. Став да Скупштина упути допис Законодавном одбору у смислу санкционисања појаве крађе воде, односно да га окарактерише као кривично дјело једногласно је подржан.
Многи су изнијели проблеме у раду у својим срединама и они су углавном исти или слични – наплата код етажних власника; могућности односно не могућности скидања са мреже, проблеми наплате код великих потрошача и слично.

г) Зоран Сорајић је подсјетио да је водовод Требиње домаћин овогодишњих радно – спортских сусрета запослених у водоводним предузећима. Иако су се надали да ће успјети да организују поменуте сусрете у Требињу ипак се одустало од те идеје, у првом реду због недостатка хотелских капацитета за смјештај учесника. Водовод Требиње се зато одлучило за Јахорину. Имајући у виду распоред Удружења, као и могућности хотела да нам омогћи смјештај договорено је да то буде почетак септембра.


Предсједник је закључио сједницу у 14 15. часова.


У складу са изнијетим Скупштина Удружења доноси слиједеће:


З А К Љ У Ч К Е


1. Извјештај о раду и пословању за 2008.годину усваја се једногласно

2. Програм рада за 2009.годину усваја се једногласно.
Формира се редакцијски одбор за израду Билтена Удружења у саставу:
- Анђелка Вилендечић, водовод Банја Лука,
- Стојадин Кнежевић, водовод Бијељина и
- Јово Тадић, генерални секретар Удружења

3. За предсједника Скупштине именован је Зоран Сорајић, директор
водовода Требиње;
За подпредсједника Скупштине именован је Синиша Перковић, директор
водовода Источно Сарајево.
За подпредсједника Управног одбора именован је Митар Одовић,
директор водовода Соколац.
За нове чланове Управног одбора именовани су Душан Јанковић,
директор водовода Мркоњић Град, Бранислав Вукоја, директор водовода
Билећа, Младен Шицар, директор водовода Нови Град и Бранко Барош,
извршни директор за финансије водовода Бања Лука.

4. а) За чланове Управног одбора Асоцијације водовода у Босни и
Херцеговини именују се:
- Владо Рељић, директор водовода Приједор;
- Василије Мићић, директор водовода Бијељина и
- Синиша Перковић, директор водовода Источно Сарајево.
б) Направити заједнички акт којим се тражи репрограм плаћања дуга по
основу водних доприноса без камата, као и ппролонгирање плаћања
истих након 10. у мјесецу.
Тражити од локалних заједница улагање у водовод по основу враћања
30 % финансијских средстава локалној заједници од плаћања водних
доприноса.
Искристалисати одговор на питање чија је обавеза наплата одводње.
в) Законодавном одбору Скупштине упутити допис у смислу
санкционисања појаве крађе воде, односно да се појава окарактерише
као кривично дјело.
г) Радно – спортски сусрет запослених у водоводним предузећима а
чији је домаћин Требиње одржат ће се на Јахорини почетком
септембра.

Скупштина Удружења:
1. Зоран Сорајић, водовод Требиње – предсједник;
2. Синиша Перковић, водовод Источно Сарајево – подпредсједник.

Управни Одбор Удружења:
1. Милан Мазалица, водовод Бања Лука – предсједник;
2. Владимирка Марић, водовод Фоча – подпредсједник;
3. Митар Одовић, водовод Соколац – подпредсједник;
4. Бранко Барош, водовод Бања Лука;
5. Душан Јанковић, водовод Мркоњић Град;
6. Владо Рељић, водовод Приједор;
7. Младен Шицар, водовод Нови Град;
8. Перица Јовановић, водовод Добој;
9. Теодор Марић, водовод Дервента;
10. Василије Мићић, водовод Бијељина;
11. Раденко Васић, водовод Братунац;
12. Миладин Ковач, водовод Пале;
13. Бранислав Вукоја, водовод Билећа.Записничар

Рајка Човић

 

Генерални Секретар

Јово Тадић

Јахорина, 25.03.2009.године
Број: 20-2/09

 

POVRATAK