Nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima 24.08.2011

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

 

 

 

 

                                                                                                                                                На ц р т

 

 

 

 

 

 

З АК О Н

ОКОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бања Лука, август 2011.године

 

                                                                                                                                                                На ц р т

 

З А К О Н

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

 

I  - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


                Овим законом утврђују се комуналнедjелатности од посебногдруштвеног интереса и начин обезбеђивања посебног друштвеног интереса, организацијаобављања комуналнихдјелатности  и  начин њиховог финансирања.


Члан 2.


                (1)  Као дјелатности од посебног друштвеног интереса, усмислу овог закона, сматрају се:
                а)производња и испорука воде, која обухвата сакупљање, пречишћавање и испорукуводе корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом  до  мјерног инструмента и корисника укључујући и мјерниинструмент,

б)пречишћавање и одвођење отпадних вода које обухватају сакупљање искоришћенихвода од прикључка корисника на заједничку канализациону мрежу, одвођењеканализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже, као и чишћењесепичких јама,

в)производња и испорука топлоте, која обухвата производњу и испоруку паре и топлеводе из даљинског централизованог извора или појединачних извора за гријање идруге сврхе, топловодном мрежом до подстанице потрошача, укључујући иподстаницу,

г)испорука гаса која обухвата снабдјевање корисника гасом мрежом гасовода унасељу до мјерног инструмента корисника, укључујући и мјерни инструмент,

д)одвођење и депоновање отпадака из стамбених и пословних простора које обухвата  одвожење,  депоновање,  уништавање  и  прераду отпадака, осим  индустријског  отпада и опасних  материја, као и одржавање депоније,

ђ)погребна делатност која обухвата одржавање гробља и крематоријума, пружањепогребних услуга, обављање свих послова везаних за сахрањивање грађана(припремање гробних места, опремање умрлих, њихов пренос, спровођење церемонијесахрањивања, односно кремирања, уређивање и одржавање гробова и др.),

е)димњачарска дјелатност која обухвата проверавање исправности функционисањадимоводних објеката и уређаја за ложење и чишћење димовода,

ж)јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају који обухвата превоз лицааутобусима, трамвајима, тролејбусима, жичарама и успињачама,

з)чишћење јавних површина у насељу које обухвата прикупљање, одвожење, депоновањеи уништавање отпадака и падавина,

и)одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као штосу паркови, дрвореди, скверови, травњаци, зеленило уз саобраћајнице, зеленеповршине уз стамбене зграде, површине за рекреацију, отворене плаже, обале рјекаи језера и сл. које обухвата одржање дрвећа у парковима и дрворедима и другогшумског растиња (поткресивање, заливање, замјена стабала, заштита од болести иштеточина и сл.), сијање траве, одржавање и опремање простора и одржавање уфункционалном стању (парковске клупе и други реквизити, инсталације и уређаји упарковима и др.),

ј)oдржавање  јавних  саобраћајних  површина  у  насељу које обухвата  поправке и  модернизацију  улица,   плочника,  тргова,   објеката   за    јавну   расвjету   и   вертикалне и хоризонталнe саобраћајне сигнализације,

              к) одвођење атмосферских вода и други падавина сајавних површина и             

л)јавна расвета у насељу којом се осветљавају саобраћајне и друге јавне површинеу насељу.
                (2)Дјелатности из тачке а) до ж) става 1. овог члана су дјелатности индивидуалнекомуналне потрошње, а дјелатности из тачке з) до л) су дјелатности заједничкекомуналне потрошње.
                (3)Скупштина јединице локалне самоуправе може одлуком утврдити као дј   елатност од посебног друштвеног интереса идруге комуналне делатности, поред оних које су утврђене у ставу 1. овог члана,ако су те дјелатности незамјењив услов живота и рада грађана, предузећа илирада других организација.

II - ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

                                                                                      Члан 3.


                (1) Јединица локалне самоуправеобезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, а својом одлукомпрописује услове и начин за њихово обављање.     

(2)За  обављање  комуналних  дjелатности  и  других  дjелатности  од  јавног  интереса јединица локалнесамоуправе може основати јавно комунално предузеће (у даљем тексту: јавнопредузеће)  или  те послове може повјерити  другим  предузећима   даљем тексту:  давалац комуналне услуге),  која  су  дужна  да у обављању дјелатности која им је повјеренаобезбједе обављање у складу са овим законом и другим прописима. 

(3) Јединица локалне самоуправе даје даваоцу комуналнеуслуге на управљање и одржавање, комуналне објекте и уређаје индивидуалне изаједничке комуналне потрошње.


                                                                                  Члан4.


              Одлуком  о  оснивању  јавног предузећа скупштина јединице локалнесамоуправе  ближе одређује  дјелатност  коју  обавља  јавно предузеће, услове подкојима се врши производња и  промет производа,односно обављање  услуга,  права  и  обавезе  оснивача у управљању јавнимпредузећима, начин формирања цјена, производа и услуга, као и услови под којимато  јавно предузеће може повјеритиобављање комуналних дјелатности другом предузећу.


                                                                                   Члан5.


                (1)Комуналне   дјелатности   за   чије   је обављање   услов   обезбеђење   јединственогтехничко технолошког  система  (производња  и  испорука  воде, производња и испорука топлоте), повјеравајусе само једном јавном предузећу.

(2) Комуналне дјелатности зачије обављање није потребно обезбедити услов из става 1. овог члана можеобављати једно или више предузећа.


Члан 6.


                Обављањекомуналне дjелатности повјерава се јавномпредузећу актом о оснивању, а  другим  предузећима обављање комуналнедјелатности   повјерава   уговором  којим  се  регулишу  међусобна  права и обавезе у обављању тих дjелатности.

               

Члан 7.

 

Услучају кад се обављање комуналне дјелатности повјерава даваоцу комуналнеуслуге уговором, избор најповољнијег даваоца услуга врши се након проведеногпоступка јавних набавки.

 

Члан 8.

                Давалац комуналне услугедужан је да обезбједи, нарочито:

а) трајно  и несметано  пружање комуналних услугакорисницима под  условима,  на начин  и

према  нормативима који су прописани законом и другимпрописима,

б) исправност ифункционалност комуналних објеката и уређаја и

в)одређени  квалитет  комуналних  услуга који подразумијева, нарочито: здравствену ихигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, заштитуоколине и тачност у погледу рокова испоруке.

 

 


                                                                                        Члан 9.


                  Давалац  комуналне  услуге  дужан  је у средствима  јавног  информисања  или на други  погодан   начин   обавјестити   кориснике   комуналних   услуга  о  планираним    или очекиваним   сметњама   и  прекидима   који   ће   настати   или   могу   настати  у  пружању комуналних услуганајкасније три дана прије очекиваног прекида у пружању тих  услуга.


 Члан 10.


                 (1) Ако  дође до  поремећаја  или прекида у пружањукомуналних услуга усљед више силе  и  других  разлога  које давалац комуналних услуга није могао дапредвиди, односно да  спречи,  обавезан је да одмахпредузме мјере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида  или да на други начин обезбеди пружање комуналнихуслуга и да истовремено о томе обавести општински, односно градски орган управенадлежан за комуналне послове.

(2)Каданадлежни орган из става 1. овог члана прими обавештење о поремећају или прекидуу пружању комуналних услуга, дужан је да без одлагања:

а)oдреди  ред првенства  и  начин  пружања  услуга  оним  корисницима код којих би  услед  прекида  настала  опасност  по  живот и рад грађана или рад предузећа и другихорганизација или би настала велика, односно ненадокнадива штета,

б)нареди мјере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,

в)предузме   мјере  за  отклањање насталих  последица  и  другепотребне мере за обављање комуналних делатности и

 г)  утврди  разлоге  и   евентуалну  одговорност  за   поремећај,  односно   прекид вршења дјелатности и учињену штету.

 

                                                                                      Члан11.

 

(1)Корисниккомуналне услуге плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основурачуна који испоставља давалац комуналне услуге и који има снагу вјеродостојнеисправе.

                (2)Трошкове кориштења комуналне услоге сносе сви чланови породичног домаћинствакорисника услуге солидарно.

(3)У  случају спора између  корисника комуналне услуге и даваоцауслуга  надлежан је  суд.                                                       

 

Члан  12.

 

                (1)Корисник комуналне услугедужан је да:

а)користи објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње сакојима  даваоц комуналне услуге управља ирасполаже са пажњом доброг домаћина и привредника и

б)комуналнеуслуге користи на примјеран начин у складу са одредбама овог закона и прописадонесених на основу њега, штитећи животну средину у којој живи.

 

Члан 13.

 

                (1)Давалац комуналне услуге нијеовлаштен да на мрежу, објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње прикључује или омогућикоришћење комуналне услуге за објекте који су изграђени противно одредбамапрописа о грађењу, нити је дозвољено  да то корисниккомуналне услуге учини самостално.

                (2)Корисник комуналне услуге једужан да омогући даваоцу комуналне услуге несметан приступ његовој мрежи имјерним уређајима који се налазе унутар посебног дијела зграде или посједакорисника комуналне услуге.

                (3)Давалац комуналне услугедужан је да приликом очитавања мјерних уређаја или вршења интервенција нањеговој мрежи и мјерним уређајима који се налазе унутар посебног дијела зградеили посједа корисника комуналне услуге, поступа са пажњом доброг домаћина ипривредника, а сваку штету коју учини власнику или кориснику посебног дијелазграде или посједа, дужан је одмах о свом трошку отклонити.

 

 

 

Члан 14.

 

(1)Комуналнауслуга се, по правилу, не може ускратити кориснику.
              (2)Изузетно, комуналнауслуга може се ускратити кориснику ако:

а)изврши прикључење накомуналну мрежу без одобрења надлежног органа, односно даваоца услуге,

б)ненамjенски користи комуналнууслугу и

в)не плати искоришћену комуналну услугу два мјесеца узастопно под условом да тотехничке могућности дозвољавају и да се искључењем тог корисника не угрожавајудруги корисници комуналних услуга.

(3)По престанку разлога за ускраћење комуналне услуге давалац комуналне услуге једужан,  да  на  захтев корисника  комуналне услуге,  најкасније у року од тридана од дана подношења захтјева, настави пружање комуналне услуге уз накнадутрошкова даваоцу комуналне услуге за поновно укључење корисника.

III - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕКОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

                                                                                    Члан 15.

 

(1)Средства   за   обављање   комуналних     дјелатности    индивидуалне    комуналне потрошњеобезбеђују се из цјене комуналних услуга.

(2)Цјеном  комуналних  услуга  обезбеђују  се  средства  за  покриће  укупних  расхода даваоца комуналнеуслуге и унапређење постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативимаи стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова.

(3) Скупштина  јединице локалне самоуправе  утврђује  јединицу  мјере и прописује начин образовања  цjена комуналних  производа  и услуга,  а  цјену утврђује  давалац  комуналне услуге.


                                                                                      Члан 16.

 

(1)Средства  за  обављање  комуналних  дјелатности  заједничке  комуналне потрошњеобезбеђују се из:

а)комуналне накнаде,

б)дjела накнаде за коришћењедобара од општег интереса,

в)дjела пореза на имовину иприхода од имовине,

г)дjела пореза на прометнепокретности,

д)дjела пореза на наслеђе и поклони

ђ)дjела боравишне таксе идругих средстава.

(2)Утврђивање висине  средстава  из    става 1. овог члана  која  се обезбеђују у буџету јединице локалнесамоуправе, врши се на основу програма.

(3)Програмнарочито садржи    обим   и    квалитет    одржавања    и    обнављања    појединих комуналних   објеката   и уређаја и  комуналних  услуга  заједничке комуналнепотрошње, висину потребних  средстава  за  реализацију  програма  и   распоред   средстава   за  сваку делатност посебно, и по наменама, као и мјереза спровођење програма.     

                      

Члан 17.


                   (1) Скупштина јединице локалнесамоуправе, у складу са овим законом, прописује обавезу плаћања  комуналне  накнаде  за  коришћење   објеката  и  уређаја   заједничке  комуналне потрошње.
                   (2) Одлуком скупштине   јединицелокалне самоуправе којом  се уводи  обавеза  плаћања комуналне  накнаде,   одређују  се  основи  и  мјерила  на  основу  којих  се  утврђује  висина накнаде   у   зависности    од    степена    опремљености    насеља    комуналним    објектима  и   уређајима  заједничке   комуналне   потрошње   и   квалитета   и  стандарда комуналних производа и услуга.

 

 

 

 

Члан 18.


                  Комунална  накнада  одређује  се  према  јединици  изграђене  корисне  површине (м2) застамбени, пословни и помоћни простор и објекте друштвеног стандарда.


                                                                                               Члан 19.


                   Обавезници    накнаде    из   претходног   члана  су  власници  или  носиоци  права располагања   на   стамбеном,   пословном   или   другом  простору   ако  су  корисници   тог простора носиоци  станарског  права, закупци стамбеног,пословног или другог простора, односно    физичка    и   правна  лица   која   су   корисници   објекта   и   уређаја   заједничке комуналне  потрошње.

                                                                                 Члан20.


                Висина комуналненакнаде  утврђује  се  рјешењем општинског, односно градског органа управенадлежног за комуналне послове.

IV - ОДРЕДБЕ О ГРОБЉИМА

                                                                                Члан21.


                 Гробље  је  комунални  објекат   који   скупштина  јединице локалне самоуправе даје  на   управљање  и одржавање     јавном    комуналном   предузећу,    другом   предузећу,  вjерској  или  мjесној заједници.

 

                                                                                 Члан22.


                 Скупштина јединице локалне самоуправе  прописује нарочито: начин и услове уређивања иодржавања гробаља,  услова  за уступање и накнаду закоришћење гробних места, услове за подизање гробница,  услове  за  постављање  надгробних  споменика  и уписа одређених података на тим  споменицима,  пренос  посмртних  остатака  до гробља  и услове када сесахрањивање може вршити ван гробља у употреби.


                                                                                Члан23.


                Предузеће,  односно  вјерска  или   месна   заједница   која   управља   гробљем  даје одобрење    за    постављање,    уклањање,    односно    замјену    надгробних   споменика    и надгробнихзнакова у складу са прописом скупштине јединице локалне самоуправе.

                                                                               

                                                                                 Члан 24.


              (1) Скупштинаоргана локалне самоуправе обезбедиће да се у градовима и насељима градскогкарактера изграде мртвачнице.

(2)До изградње намјенских објеката  става  1. овог члана скупштина   општине односно града  обезбедиће  посебно одређену и уређенупросторију за чување мртваца.


                                                                                 Члан 25.


               (1)Спаљивање  посмртних  остатака   врши  се  у  објектима  који  служе за спаљивање посмртнихостатака - крематоријум.

(2) Смештање или расипање  пепела  спаљених  посмртних  остатака врши се на места одређена одлуком скупштинеопштине, односно града.

(3)Пепео спаљених  посмртних   остатака   може   бити   стављен  у  урну  и смештен у колумбаријум или розаријум или расут наза то одређено место у гробљу.

 

 

 


                                                                                  Члан 26.

 

                Објектима   за   вршење  вjеских   обреда   који   се  налазе  у  постојећим  гробљима управљају вjерске заједнице којима тиобјекти припадају.

V – НАДЗОР

Члан 27.

                (1)Надзор над обављањем комуналнихдјелатности као и спровођењем одредаба овог закона, других прописа и општихаката из области комуналних дјелатности врши орган јединице локалне самоуправенадлежан за комуналне послове.

                (2)Управни надзор над примјеномовог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство за просторноуређење, грађевинарство и екологију.

 

                                                                                                Члан28.

 

                (1)Инспекцијски надзор(контролу)    надспровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши  врши комунална полиција јединице локалнесамоуправе.

(2)Надзор  над  радом   комуналне   полиције  јединице локалнесамоуправе врши   Министарство  за просторноуређење, грађевинарство и екологију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                Члан29.

 

                (1)У вршењу инспекцијског надзора, поред овлаштења из Закона о комуналнојполицији („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) комунални полицајацје овлашћен и да:

а) контролише да ли се комуналне услуге,пружају у складу са прописаним условима,

б) контролише одржавање и коришћењекомуналних  објеката  и уређаја, као што су:  јавне саобраћајне површине у насељу, јавнезелене површине, објекти за снабдјевање насеља и становништва водом за пиће, објекти  за пречишћавање и одвођење отпадних вода иодвођење атмосферских вода из насеља, објекти за депоновање отпадака, објектиза производњу и дистрибуцију топлоте, објекти за дистристрибуцију гаса,

в)контролише вршење погребне и димњачарске дјелатности,

г)контролише одржавање и коришћење и других комуналних објеката и уређаја као штосу: жељезничке и аутобуске станице и стајалишта, јавна  купатила и купалишта, чесме и бунареви, јавнасклоништа, јавни нужници, септичке јаме, дјечија игралишта, тржнице, сточне идруге  пијаце,

д)нареди уклањање старих и другихпредмета са јавних површина,ако су исти остављени противнопрописима општине односно града као што су слупани аутомобили, старе ствари и другипредмети и

 

ђ)изриче и наплаћује новчане казне на лицу мјеста, за прекршаје, по прописима скупштинејединицелокалне самоуправе.

                (2) Комунални полицајац врши идруге послове из области комуналних дјелатности за које је овлашћен законом ипрописима скупштине јединице локалне самоуправе.

 

                                                                                                Члан30.

 

                (1) Комунални полицајац рјешењемнаређује извршење одређених мјера и одређује рок за њихово извршење у складу сазаконом и одлуком скупштине јединице локалне смоуправе.

                (2)Жалба не одлаже извршењерјешења из става 1. овог члана ако се ради о предузимању хитних мјера у општеминтересу које се не могу одлагати или ако би усљед одлагања извршења билананесена знатна материјална штета, или ако би били угрожени животи и здрављељуди.

                (3)Комунални полицајац који једонио рјешење из става 1. овог члана може на образложени приједлог жалиоцаодложити извршење наређених мјера, ако жалилац учини вјероватним да би усљедизвршења тих мјера наступила знатна материјална штета која се на други начин неможе отклонити, а одлагање се не противи општем интересу.

                                   

Члан 31.

 

 

(1)Кад комунални полицајац у вршењу инспекцијског надзора утврди да се ометакоришћење комуналних објеката и јавних површина остављањем ствари и других предмета или на другиначин, наредиће кориснику, односно власнику, ако је присутан, да одмах уклони тествари, односно предмете, под пријетњом принудног извршења.

(2)Ако се лице из става 1. овог члана, не налази на лицу мјеста, комунални полицајац ће без саслушања странке донијети рјешење којим ће наложити да се ствари и други предмети из члана 29. став 1. тачка д) овог закона, уклоне у одређеном року.

(3) Рјешење из става 2. овог члана сеоставља на тим стварима, односно предметима узназначење дана и часа, када је остављено и тиме се сматра да је извршено уредно достављање.

(4)Касније оштећење, уништење или уклањање овог рјешења не утиче на важаност достављања.

 

(5)Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални полицајац ће                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  одредитида се те ствари уклоне о трошкукорисника, односно власника ангажовањем других лица, на друго мјесто које је зато одређено, а о чему ће по могућности обавијестити то лице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан32.

(1)Новчаномказном од 500 до 10.000 КМ казниће се за прекршај  јавно комунално предузеће, односно давалацкомуналних услуга, ако:

а)се не придржава обавеза утврђених у члану 8. овогзакона,
                б)  у средствима јавног информисања или на другипогодан начин благовремено не обавести кориснике  комуналних  услуга  о планираним  или  очекиваним  сметњама  и прекидима који могу настати у пружању комуналнихуслуга (члан 9.),

в) се не придржава обавезаутврђених у члану 10. става 1. овог закона,
г) ускрати комуналну услугу кориснику супротно одредби члана 12. став 2. овогзакона,

д) по  престанку  разлога  за  ускраћење  комуналне  услуге  не  настави  пружање комуналне услуге у року утврђеном у члану12. став 3. овог закона,  
              ђ) да
    одобрење   за    постављање,     уклањање,    односно    замену   надгробних споменика  

и  надгробних  знакова  супротно  пропису скупштине општинеодносно града (члан 20.) и

е)одмахне отклони штету коју учини власнику или кориснику посебног дијела зграде илипосједа приликом очитавања мјерног уређаја или интервенције на мрежи комуналнеинфраструктуре са којом располаже    (члан 13. став 3.).

 (2)За прекршај из става 1. овог члана казниће се иодговорно лице у јавном комуналном предузећу, другом предузећу и меснојзаједници, новчаном казном од 500 до 1.500 КМ.

Члан33.

              Новчаном казном у износу од 500 до 1.500 КМ   казниће  се  за   прекршај  одговорно  лице  у  надлежном органу     јединице локалне самоуправе ако не предузме  мјере из члана   10.   став   2.  oвог   закона.

 

Члан  34.

 

                (1)Новчаном казном у износу од 300до 5.000 КМ казниће се за пректшај корисник комуналне услуге ако:

                а) се се самостално и безсагласности јавног комуналног предузећа односно даваоца комуналних услуга, прикључина његову дистрибутивну мрежу или дистрибутивну мрежу са којом он управља илибез његове сагласности користи комуналну услугу (члан 13. став 1.),

б) ако користи на неадекватан  начин или уништава комуналне објекте иуређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње са којима даваоц комуналнеуслуге управља и располаже (члан 12. став 1. тачка а и члан 13. став 2.) и

в) одлаже комунални отпад или комуналнеуслуге користи на непримјеран начин, супротно одредбама овог закона и прописадонесених на основу њега, загађујући  животну околину у којој живи (члан 12. став 1.тачка б). 

                (2) За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном од 500 до 1.500 КМ и одговорно лицекорисника комуналне услуге, кад је корисник правно лице.

 

VII  - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


                                                                                     Члан 35.

 
              Јединица локалне самоуправе је  дужна ускладити своје  прописе  о  вршењу комуналних   дјелатности   са   одредбама  овог  закона  у  року од  60 дана од дана његовогступања на снагу.


                                                                                    Члан 36.


                   Даном ступања на снагу овог закона престаје да важиЗакон о комуналним дјелатостима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/95,18/95 и 51/02).

 

 

  
                                                                                      Члан37.


                 Овај закон ступа на снагу осмог дана од данаобјављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број:                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИКНАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Датум:                                                                                                                 Мр.Игор Радојчић

 

POVRATAK