Primjedbe na Nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima 24.08.2011

Примједбена Нацрт Закона о комуналним дјелатностима

 

 

  1. У члану 2 додаје се став 1 који гласи:

      Појам комуналне дјелатности

      Комуналне дјелатности у смислу овог законасу дјелатности производње и испоруке комуналних производа и пружање комуналнихуслуга од значаја за остварење животних потреба физичких  и правних лица код којих је јединица локалнесамоуправе дужна да обезбиједи квалитет, обим, доступност и континуитет ускладу са расположивим средствима, као и надзор над њиховим вршењем.

 

  1. У досадашњем ставу (1) додају се нове тачке:

           љ) управљање јавним паркиралиштимаобухвата стварање и одржавање услова за коришћење јавних површина и посебнихпростора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премјештањепаркираних возила и постављање уређаја којим се спречава не контролисаноодвожење возила

           м) управљање пијацама обухвата комуналноопремање, одржавање и организацију дјелатности на отвореним и у затворенимпросторима који су намијењени за обављање промета пољопривредно – прехрамбенихи других производа, и

           н) дјелатност зоо хигијене обухватахватање, збрињавање, ветеринарску његу и смјештај напуштених и изгубљенихживотиња (паса и мачака) у прихватилиштима за животиње, лишавање животанеизљечиво болесних и повријеђених, напуштених и изгубљених животиња, контролаи смањење популације напуштених животиња, и санација терена (одвожење лешева ињихово уништавање, те провођење мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизацијена површинама јавне намјене).

 

  1. Досадашњи став (1) постаје став (2) а став (2) став (3) који се мијења и гласи:

     (3) Дјелатност из тачке а) до ж) став 2.овог члана су дјелатности индивидуалне комуналне потрошње, а дјелатности тачкез) до н) су дјелатности заједничке комуналне потрошње.

 

Напомена:неопходно је дефинисати који субјекат обавља дјелатност под тачком к).

 

  1. У члану 3. додају се нови ставови који гласе:

            (1) Јединица локалне самоуправе, у складу са овим закономобезбјеђује материјалне, техничке и друге услове за изградњу, одржавање и функционисањекомуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређаја, каои за услове за обављање комуналних дјелатности и њихов развој

            (2) Комуналним објектима у смислу става 1. овог чланасматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, самапостројења, уређаји и инсталације као и други објекти који служе за производњукомуналних производа и пружање комуналних услуга корисницима, као и уређенограђевинско земљиште и добра у општој употреби која су у функцији средстава заобављање комуналне дјелатности.

Досадашњи ставови 1,2 и 3постају ставови 3,4 и 5.

Нови став 5 мијења се и  гласи:

            (5) Локална самоуправа даје јавном предузећу или даваоцукомуналне услуге на управљање и одржавање комуналне објекте и уређаје индивидуалнеи заједничке комуналне потрошње.

 

  1. Члан 15. мијења се и гласи:

      (1) Средства за обављање комуналнедјелатности индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују се превасходно из цијене комуналне услуге, али и из буџета локалнезаједнице и дијела водних накнада које се враћају на ниво локалне заједнице.

Досадашњи став(2) се брише јер цијеном која није економска не могу се испунити сви предвиђениуслови овог става.

Досадашњи став(3) постаје став (2)

Додаје се новистав (3) и став (4) који гласе:

    (3) Скупштина јединице локалне самоуправепрописује начин – методологију заобразовање цијене комуналне услуге полазећи од сљедећих принципа:

а) примјенаначела "потрошач плаћа" и"загађивач плаћа", и

б) довољностицијене да покрије трошкове пословања који се признају у складу са утврђеномметодологијом.

      (4) Одлуку о промјени цијена и цијенуутврђује давалац комуналне услуге.

 

Уводе се нови чланови 16. и17. који гласе:

 

Члан 16.

            Јединица локалне самоуправе може утврдити категоријекорисника комуналне услуге, као и износ субвенције за сваку категорију.

            Јединица локалне самоуправе је дужна да достави списаккорисника комуналне услуге јавном предузећу или даваоцу комуналне дјелатностикао и да надокнади субвенционирани дио цијене.

 

Члан 17.

            Скупштина јединице локалне самоуправе својим актима којирегулишу обављање комуналне дјелатности регулише и број, врсту и намјену јавнихизлива као што су јавне чесме, фонтане као и противпожарна и вода за прање улица.

            Средства за финансирање јавних излива обезбјеђујејединица локалне самоуправе из буџета јединице локалне самоуправе.

 

            Досадашњи чланови 16. до 26. постају чланови 18. до 28.

 

            Додаје се ново поглавље V. Досадашња поглавља  V,VI и VII постају поглавља VI, VII и VIII.

 

 

 

            V – КОМУНАЛНАИНФРАСТРУКТУРА

 

            На објектима и уређајима у државној својини, који секористе за обављање комуналних дјелатности, право својине има јединица локалнесамоуправе на чијој се територији та непокретност налази.

 

Члан 30.

            Средства за грађење објеката комуналне инфраструктуреобезбјеђују се из:

1)    накнаде за давање средстава за обављање комуналнедјелатности у закуп или на коришћење:

2)    накнаде за право на обављање комуналне дјелатности;

3)    дијела цијене комуналне услуге намијењене амортизацијисредстава за обављање комуналне дјелатности;

4)    буџета јединице локалне самоуправе;

5)    средстава давоца комуналне услуге;

6)    кредитних и других средстава;

7)    трансфера из других нивоа власти;

8)    донација, и

9)    других извора утврђених посебним прописима.

 

            Накнада за давање средстава за обављање комуналнедјелатности у јавној својини у закуп или на коришћење не може бити нижа одизноса амортизације за средства која су предмет накнаде.

            Средства из става 1. тачке 1. и 2. се уплаћују у посебан буџетски фонд јединице локалне самоправе и могусе користити само за изградњу и инвестиционо одржавање објеката комуналнеинфраструктуре.

 

Члан 31.

            Главни мјерни инструмент за мјерење потрошње, уграђен намјесту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру, представљасаставни дио комуналне инфраструктуре.

            Набавка мјерног инструмента из става 1. овог члана вршисе из накнаде за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно власникнепокретности.

            Индивидуални мјерни инструменти уграђени на наинсталацијама корисника, који служе мјерењу потрошње за појединачне станове,односно појединачне пословне просторе, у својини су власника појединачнихстанова, односно власника појединачних пословних простора, који сносе трошковенабавке, уградње, експлоатације, одржавања и функционисања индивидуалнихмјерних инструмената.

 

 

VI – НАДЗОР

 

            Досадашњи члан 27. постаје члан 32. који се мијења игласи:

 

Члан 32.

            (2) Управни и инспекцијски надзор над примјеном овогзакона и републичких прописа донијетих на основу овог закона, обавља Министарствоза просторно уређење, грађевинарство и екологију преко републичких инспектораза заштиту животне средине.

            Чланови 28., 29. и 30. постају чланови 33., 34. и 35.

 

      VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

      Досадашњи чланови 32., 33. и 34. постајучланови 36., 37. и 38.

 

 

      VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Досадашњичланови 35., 36. и 37. постају чланови 39., 40. и 41.

 

 

 

POVRATAK