Mišljenje o metodologiji 31.10.2011


Број : 135/11
Датум, 31.10.2011.године


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
Трг Републике Српске бр. 1
78 000 Бања Лука

Предмет: Мишљење о МЕТОДОЛОГИЈИ,
тражи.-

У прилогу акта достављамо Вам Радни материјал "МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦИЈЕНЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ВОДОВОДНИМ СИСТЕМИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" са молбом да на исту дате своје мишљење.
Као што Вам је познато траје стално не сугласје између водоводних предузећа и оснивача тих предузећа у приступу, начину, крајњем циљу и намјерама приликом формирања, предлагања и доношења одлука за цијену 1 м³ воде за пиће. Различити приступи, до сада су углавном резултирали формирањем цијене воде која је "чувала социјални мир", односно није омогућавала одржавање постојећег система, а о развоју није могло бити ни говора. Крајњи резултат таквих приступа је застарио и технички недовољно одржаван систем водоснабдијевања и као такав подложан губицима, прекидима у снабдјевању потрошача, прекомјерном коришћењу ресурса и смањењу капацитета објеката водоводног система.
Законом о водама Републике Српске те Оквирном директивама о водама (WED) инсистира се на заштити ресурса воде за пиће, повећању ефикасности рада система и рационалном инвестирању кроз смањење губитака и постизање економске цијене воде.
Методологија нуди све обухватан приступ формирању цијене воде у водоводним системима Републике Српске за економски прихватљиве губитке од 25 % од укупно захваћене количине воде.
МЕТОДОЛОГИЈУ са прибављеним мишљењем министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде , просторног уређења, грађевинарства и екологије и финансија ће мо доставити водоводним предузећима у Републици Српској на коришћење.
С' поштовањем,

Генерални секретар


Јово Тадић
POVRATAK