Prijedlozi na Nacrt ekonomske politike R.S. za 2012.godinu 29.11.2011


Број :149/11
Датум, 29.11.2011.годинеПредмет: Приједлози на Нацрт економске политике Р.С. за 2012. годинуКомунална привреда је скуп разноврсних услужних дјелатности на подручју неког насеља или општине. Неопходност пружања услуга проистиче из карактера дјелатности да се она морају учинити доступним свим категоријама потрошача без обзира на висину њихових примања. Основна средства комуналне привреде су у већинском државном власништву.

Комуналне предузећа немају пословну самосталност, те је до краја 2010. године власник капитала била Република Српска, а од 01.01.2011. године на основу Закона о преносу права својине на капиталу власник локална самоуправа – Општина.

Административним путем се одређују цијене комуналних услуга, и не могу да покрују све трошкове који се остварују приликом пружања услуга. Инвестирање у развој у највећем броју локалних заједница скоро и нема или су у скромном обиму.

Комунална предузећа су у таквом стању да се доводи у питање њихово функционисање у наредном периоду. Влада Републике Српске је Економском политиком за 2012. годину предвидјела да се предузећа из области комуналне привреде требају реструктуирати
у циљу самоодрживог пословања, квалитетнијег пружања услуга и смањењу задужености.

У циљу спровођења реструктуирања комуналних предузећа у Нацрту економске политике за 2012. годину треба утврдити:


1. Да се дугови комуналних предузећа за неплаћене пореске обавезе према буџету Р.С. буџетима општина и ванбуџетским фондовима конверзују-претворе у акциски капитал Републике Српске, а затим пренесе на локалну заједницу.

2. Да се дуг према буџету Р.С. по основу водних накнада конверзује-претвори у акциски капитал Р.С., а затим пренесе на локалну заједницу.

3. Да Влада Р.С. у складу са Економском политиком за 2012. годину измјени Уредбу о начину, поступку и роковима обрачунавања и плаћања посебних водних накнада и да се основица за обрачун умјесто метра кубног (м3) захваћене воде, буде метар кубни (м3) испоручене воде потрошачима.

4. Да се измјени рок застаре потраживања ненаплаћених комуналних услуга и да садашњи рок од једне године буде рок три до пет година.

5. Да се изврши измјена Закона о привредним друштвима и да се комуналне предузећа изузму од обавезе повећањем оснивачког капитала искључиво у новцу и да им се дозволи и повећање оснивачког капитала у стварима.

6. Да се приступи изради Закона о водоснабдјевању, каналисању и пречишћавању вода којим би се регулисала права и обавезе из ове области.

7. Да се цјеновником "Електропривреде" Р.С. утврди цијена електричне енергије за комунална предузећа која се баве испоруком воде становништву, односно да цијена електричне енергије за испоруку воде становништву не буде цијена која се примјењује за привредне субјекте у Р.С.

8. Да се у цјеновнику "Српских пошта" Р.С. утврди цијена пошиљке за испостављене рачуне комуналних предузећа потрошачима путем "Српских пошта.

Предсједник управног одбора

Милан Мазалица, дипл. физичар
POVRATAK