Primjedbe na Nacrt Zakona o koncesijama - 01.02.2012

Број :14/12

Датум, 01.02.2012.године

 

 

Република Српска

Министарство индустрије,енергетике и рударства

н/р гдин-а  С. Богдановића

Трг Републике Српске бр. 1

78 000 Бања Лука

 

 

 

 

Предмет: Примједбе на Нацрт Закона о концесијама

 

 

 

            Нацртом Закона о концесијама, предметом концесије предвиђа се коришћење јавног водног добра – воде за водоснабдјевање становништва и индустрије, члан 6 под б,као комуналне дјелатности и изградња, одржавање и коришћење или реконструкција,модернизација, одржавање и коришћење комуналних објеката, члан 6 под љ.

            Чланом 4 став 1 предвиђа се: провођење поступка додјеле концесије заснованог на начелима транспарентности, недискриминације и тржишне конкуренције.

            Чланом 39 став 1 предвиђени су критерији на основу којих се врши вредновање понуде. Истичемо критерије под б, в и г.

 

 

Образложење:

1.     Чланом 6 предвиђене су двије цјелине које би могле бити предметом концесије у области јавног водног добра под б-1 и љ.

Одредбама члана 9 став 1 и члана 10 Закона о комуналним дјелатностима Службени гласник Републике Српске број 124 од 14. децембра 2011.године предвиђено је: да се чланом 9 став 1 комуналне дјелатности за чије је обављање услов обезбјеђење јединственог техничко – технолошког система повјеравају једном јавном предузећу,а чланом 10 да се повјеравање регулише актом о оснивању јавног предузећа.

2.     У одредби члана 4 став 1 и члана 39 став 1 Нацрта Закона о концесијама постављени су услови и критерији које јавна предузећа немогу испунити јер се ради о непрофитабилним предузећима.

3.     Чланом 12 став 1 Закона о комуналним дјелатностима изречено је да: предметом концесија може бити само изградња, одржавање икоришћење комуналних објеката за обављање комуналних дјелатности.

 

П р и ј е д л о г:

 

            У складу са изнијетим предлажемо да предметом концесије уобласти водног добра буду комуналне дјелатности ближе описане у члану 6  под љ, као и да се спроведу у складу са чланом 7 Нацрта Закона.

            Предлажемо такође да се изврши измјена и из одредби члана 6 став 1 под б-1 изостави вода за водоснабдјевање становништва и индустрије.

 

                                                                                    Генерални секретар 

                                                                                            Јово Тадић                                             

 

                                                                                                
POVRATAK