XII Međunarodna konferencija o vodama Jahorina 12 drugo obavještenje 10.05.2012

CILJ STRUČNOG SKUPA:

• U okviru vodovodnih sistema posebno će se razmatrati: problematika kvaliteta vode, odnosno: Kvalitet vode za piće i upravljanje vodovodnim sistemima (savremene tehnologije prečišćavanja i kontrole vode za piće, sanitarna zaštita, merenja u sistemima, standardi, propisi i dr.). • U okviru kanalizacionih sistema posebno će se razmatrati: – Savremene tehnologije odvođenja i prečišćavanjaotpadnih voda; – Postupci izgradnje kanalizacionih objekata i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. • Posebno, u okviru Plenarnog okruglog stola, razmotriće se unapređenje energetske efikasnosti i upravljanje gubicimavode, sa primerima iz prakse. • U okviru prioritetnih zadataka u preduzećima vodovoda i kanali-zacije u narednom periodu razmatraće se: • Strategija restruktuiranja i javno privatno partnerstvo upreduzećima vodovoda i kanalizacije; • Podrška savremenom upravljanju malim i srednjim vodo-vodima; • Permanentna edukacija kadrova; • Prilagođavanje tehničke regulative standardima EU; • Unapređenje automatizacije i informacionih sistema; upravl-janje, merenja i modeliranja i uštede u vodovodnim i kanali-zacionim sistemima; • Za vreme savetovanja organizuje se prigodna izložbaproizvođača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih i kanali-zacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka vode, kontrolukvaliteta vode, dezinfekciju vode, racionalnu potrošnju vode(regulatori, regulaciona oprema, armature i dr.), cevni materijal idrugi materijali za vodovodne i kanalizacione sisteme, kao i savremena oprema za prečišćavanje otpadnih voda. Način rada stručnog skupa: • Stručni skup radi u plenumu. Izlaganje referata odstrane autora traje do 10 minuta. • Generalni pokrovitelj ima pravo na prezentaciju svojih proizvoda do 20 minuta, generalni sponzori Saveto-vanja imaju pravo na prezentaciju svojih proizvoda do15 minuta, glavni sponzori do 10 minuta, ostali spon-zori do 5 minuta. Prateća tehnika •Učesnicima stručnog skupa na raspolaganju je video-bim.

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR:

1. Cvijo Babić, Predsednik U.O. Udruženja ViK Srbije,

2. Milan Mazalica, Vodovod Banja Luka, Predsednik U.O.

Udruženja: „Vodovodi RS“

3. Damir Cesar, MIV – Varaždin,

4. Enver Sinanović, HTC,

5. Predstavnik grada Istočno Sarajevo,

6. Prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet, Beograd,

7. Predrag Bogdanović, Udruženje za tehnologiju vode,

8. Jovo Tadić, UdruženjeVodovodi Republike Srpske”,

9. Duško Janković, Vodovod Mrkonjić Grad,

10.Vlado Reljić, Vodovod Prijedor,

11.Prof. dr Božo Dalmacija, PMF, Univerzitet Novi Sad,

12.Branimir Ljumović, Privredna komora Srbije,

13.Branislav Kujundžić, Udruženje za tehnologiju vode,

14. Zoran Sorajić, Vodovod Trebinje,

15.Prof. dr Dragan Povrenović.

IZVRŠNI I REDAKCIONI ODBOR:

1. Slavomir Popović,

2. Jovo Tadić,

3. Branislav Kujundžić,

4. Tomislav Slavković,

5. Božo Dalmacija,

6. Vlado Reljić,

7. Milka Vidović,

8. Šćepo Bogdanović,

9. Zoran Radivijević,

10. Marina Živanović,

11. Branislav Babić,

12. Branislava Jovanović,

13. Miodrag Popović,

14. Tanja Ercegović

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

DVANAESTE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI

Jahorina – Pale, 23-25. maj 2012. god.

Prvi dan, sreda, 23. maj 2012.

930 – 1000 Otvaranje izložbe

1000 – 1030 Otvaranje konferencije• Pozdravne reči,

• Umetnički program (10 min.)

1030 – 1130 Radni deo Konferencije: Prva tematska oblast: VODO-VODNI SISTEMI

Moderatori: Prof. dr Božo DALMACIJA, dr Marina

MANDIĆ, Vlado RELJIĆ

1. Kvalitet vode u Srbiji, Institut “M. J. Batut”,

2. Kvalitet vode u Republici Srpskoj, Institut za javno zdravstvo, Banja Luka

3. Unapređenje snabdjevanja vodom stanovništva na teritoriji Grada Ban-ja Luka, Darijo Kuprešak, Risto Stjepanović

4. Primena Fenton procesa za uklanjanje prirodnih orgasnkih materija i ar-sena iz podzemne vode, Jelena Molnar, Jasmina Agbaba, Božo Dal-macija, Malcolm Watson, Aleksandra Tubić, Marijana Kragulj

5. Karakterizacija prirodnih organskih materija u odabranim izvorištimavode za piće u Vojvodini, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija, Jelena Mol-nar, Dejan Krčmar, Aleksandra Tubić, Malcolm Watson

6. Ispitivanje interakcija između arsena i prirodnih organskih materija u vo-di, Malcolm Watson, Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba, Božo Dal-macija, Jelena Molnar

7. Komparativni prikaz kvaliteta vodovodnih sistema na području gradaIstočno Sarajevo od 2007-2011. godine, Davorka Blagojević

8. Analiza procesa koagulacije,flokulacije i taloženja u cilju povećanja efi-kasnosti postrojenja za pripremu vode za piće u Istočnom Sarajevu, Dal-ibor Vlaški

9. Uloga i značaj R Lipovica za snabdevanje potrošača na područjuJužnogprigradskog pravca”, Slađana Savić

10. Rezervoar Topčiderska zvezda u izmenjenim hidrauličkim uslovima u odnosu na fazu projektovanja, Aleksandra Krsmanović

1130 – 1345 Radni deo KonferencijeDruga tematska oblast:Unapređenje energetske efikasnosti i upravljanje gubic-ima vode u preduzećima vodovoda i kanalizacijeModeratori: Mr Bojan KOVAČIĆ, Miroslav PETROVIĆ, Mi-lan MAZALICA

NAPOMENA: Kafa se služi u sali u 1200 h

 

 

Radovi u Programu su dati po prijavi autora. Molimo autore da potvrde

svoje učešće na Međunarodnom stručnom skupu najkasnije do 12. maja

2012. da bi rad ušao u program stručnog skupa i bio odštampan u Zborn-

iku. Konačan program biće dat uz materijal za Konferenciju

 

 

Plenarni okrugli sto: • Kako i zašto unaprediti energetsku efikasnost, sa primerima iz prakse;

Uvodni deo:

• Mr B. Kovačić (15 min.)

• M. Petrović (15 min.)

Primeri iz prakse: • Danfoss (10 min.)

• Siemens (10 min.)

• Cambi (10 min.)

Kako i zašto smanjiti gubitke vode?

Uvodni deo:

• P. Bogdanović (15 min.)

• N. Petrović (15. min.)

Primeri iz prakse: • Seba (10 min.)

• Siemens (10 min.)

• INSA (10 min.) • Pitanja i odgovori (15 min.)

1330 – 1400

Prezentacija proizvođača opremeModeratori: T. SLAVKOVIĆ, J. TADIĆ

1400 – 1500

Nastavak izlaganja radova iz I tematske oblasti:Vodovodni sistemi

11. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Cetinja, Milica Gavrilović

12. Kvalitet vode u akumulacijama Zavoj i Vlasina za period 2005.-2010,Dušan Kostić, Nenad Jaćimović, Zorana Naunović, Marko Ivetić

13. Modeliranje kvaliteta vode za potrebe planiranja i projektovanja aku-mulacija, Milanko Ljujić, Dušan Kostić, Jovan Despotović

14. "ProMinent oprema za dezinfekciju vode”,Prominent Group

15. Idejna rešenja rekonstrukcije i dogradnje PPVHadžetu Novom Pazarudo kapaciteta 800 l/s, Mr Biljana Cakic, dipl.mas.inz., Marko Ljuboja,Zorana Radibratovic, Ljiljana Dimkic

16. Iskustva projektanta na izgradnji PPV Kopaonik kapaciteta 50 l/s po us-vojenom Glavnom projektu, Zorana Radibratovic, Marko Ljuboja, Bilja-na Cakic, Ljiljana Dimkic

17. Dobijanje termodinamički stabilnih ferata (VI) u čvrstom stanju, AnjaJokić, Milan Čekerevac, Ljiljana Nikolić– Bujanović, Miloš Simičić

18. Postupak stabilizacije elektrohemijski dobijenih ferata, Anja Jokić, Mi-lan Čekerevac, Ljiljana Nikolić– Bujanović, Miloš Simičić, Bojana Laban

19. Analiza i upoređivanje modela za određivanje zapreminskog koeficijentatransporta kiseonika u vodi pri procesu dubinske aeracije, Stojan Simić, Snježana Vujić

1500 – 1600 Ručak

1700 – 2000 Poseta (turistička) Sarajevu

*)

Radovi u Programu su dati po prijavi autora. Molimo autore da potvrde

 

svoje učešće na Međunarodnom stručnom skupu najkasnije do 12. maja

 

2012. da bi rad ušao u program stručnog skupa i bio odštampan u Zborn-

 

iku. Konačan program biće dat uz materijal za Konferenciju
 

 

1700 – 1830 Okrugli sto: Uloga državnih agencija za energetskuefikasnost na unapređenje energetske efikasnosti uzemljama bivše Jugoslavije

1830 – 2000 Poslovni razgovori na zahtev generalnih i glavnih

 

sponzora

2030

Večera

 

Drugi dan, četvrtak, 24. maj 2012.

930 – 1130

Druga tematska oblast -Kanalizacioni sistemi Moderatori: prof. dr D. POVRENOVIĆ, M. ŽIVANOVIĆ, Zoran SORAJIĆ

1. Primeri provere tačnosti mernih suženja za merenje protoka otpadnihvoda, Dušan Prodanović, Nemanja Branisavljević, Ljiljana Janković,Željko Vasilić

2. Modeliranje kanalizacionog sistema za upotrebljene vode - primerKruševački KS, Andrija Nedeljković, Voja Marinković, Dušan Kostić, Marko Ivetić

3. Korišćenje savremenih metoda u projektovanju kišne kanalizacije na pri-meru naselja Krnjača, Miodrag Popović, Petar Isaković

4. Sistem produžene aeracije u postrojenju za prečišćavanje gradskih ot-padnih voda grada Bihaća, Veljko Đukić, Rakita Božo

5. Matematički model kišne kanalizacije na Novom Beogradu sa osvrtomna rad CS i Retenzije, Snežana Jovanović

6. Metodologija proračuna rastojanja između slivnika, Miloš Stanić, Alek-sandar Đukić, Željko Vasilić, Jasna Plavšić

7. Izazovi pri merenju protoka u kanalizaciji mobilnim ultrazvučnim uređajima, Ana Đačić, Nemanja Branisavljević, Josip Rukavina, DušanProdanović, Ana Jauković

8. Uticaj tipa distributera vazduha na efikasnost procesa dubinske aeracijeotpadne vode, Stojan Simić

9. Efekti primjene koalescentnog separatora u procesu obrade rafinerijskihotpadnih voda, Stojan Simić, Snježana Vujić, Bogdan Popović

10. Kanalisanje prigradskih naselja i prerada otpadnih voda u uslovimanepotpune izgrađenosti kanalizacionog sistemaprimena mini PPOVprimer PPOV Zuce, Dragana Denkić

11. Primena HOBAS CC-GRP cevi na projektima kanalizacije i odvodnje mo-stova u Srbiji, Hobas

1130 – 1200 Kafe pauza

1200 – 1400 Treća temtska oblast: Prioritetni zadaci u

preduzećima vodovoda i kanalizacije u narednomperioduModeratori: P. BOGDANOVIĆ, D. CESAR, Z.

RADIVOJEVIĆ

*)

Radovi u Programu su dati po prijavi autora. Molimo autore da potvrde

 

svoje učešće na Međunarodnom stručnom skupu najkasnije do 12. maja

 

2012. da bi rad ušao u program stručnog skupa i bio odštampan u Zborn-

 

iku. Konačan program biće dat uz materijal za Konferenciju
 

 

 

1. MIV Varaždin -Efikasna i racionalna upotreba fazonskih komada i ar-matura u funkciji ušteda

2. Javno privatno partnerstvo u preduzećima vodovda i kanalizacije: Da iline? B. LJumović

3. I

4. novacije u preduzećima ViK, D. Povrenović

5. Podrška savremenom upravljanju malim i sredn

6. jim preduzećima, A. Šotić

7. Daljinski nadzor i upravljanj

8. e, Institut “M. Pupin”

9. Racionalizacija potrošnje vode smanjenjem pritiska na primeru delamreže beogradskog vodovoda, Milan Petrović, Nemanja Branisavljević, Dušan Prodanović

10. Mo

11. gućnosti smanjenja stvarnih gubitaka u vodovodnim sistemima pri-menom iskustava u upravljanju gubicima, Stevo Savić

12. Primena Codex Alimentarius HACCP sistema u vodovodnim organizaci-jama, Č. Lačnjevac

13. Istraživanje tražnje pijaće vode u funkciji povećanja prodaje na primerufabrike vode u Majdevu, Tomislav Petrović, Slavica Mrfat

14. Analiza ankete o neobračunatoj vodi sprovedena u vodovodnim sistemi-ma jugoistočne Evrope, Goran Orašanin, Branko Vučijak

15. Primena metode “Koso usmereno bušenje” (HDD) na i

16. zgradnji i rekonstrukciji vodovoda, gasovoda, Dragutin Dedić, ZoranŠuša

17. Učenje na daljinuobrazovanje za buduće generacije, Zorana Naunović, Marko Ivetić, Branislava Jovanović, Ljiljana Janković

18. Algoritmi za dekompoziciju, agregaciju i hidraulički proračun mreža podpritiskom, Miloš Stanić, Željko Vasilić, Dušan Prodanović, NemanjaBranisavljević

19. Preduslovi za savremeno upravljanje u vodovodnim i kanalizacionimsistemima u kontekstu evrointegracija Srbije, Slavoljub Milićević

20. Racionalizacija potrošnje pitke vode u RiTE Ugljevik, Milan Spasojević, Zoran Mitrović, Zlatko Malović

21. Smanjivanje gubitaka primenom kombinovanih vodomera u Pirotskomvodovodu, Tošić Vladan

22. Pitanja i odgovori

Napomena: Kafa se služi u sali u 1200 h

1400 – 1500 Prezentacija proizvođača opreme

Moderatori: T. SLAVKOVIĆ, J. TADIĆ

1500 – 1600 Ručak

1700 – 2000 Poseta (turistička) Sarajevu

*) Radovi u Programu su dati po prijavi autora. Molimo autore da potvrde

svoje učešće na Međunarodnom stručnom skupu najkasnije do 12. maja

2012. da bi rad ušao u program stručnog skupa i bio odštampan u Zborn-

iku. Konačan program biće dat uz materijal za Konferenciju

 

1830 – 2000 Poslovni razgovori na zahtev generalnih i glavnih sponzora 2030 Zajednička večera Treći dan, petak, 25. maj 2012. 930 – 1030 Predlozi, sugestije, zaključci sa dvanaeste Međunarodne konferencije 1030 – 1300 Poseta – piknik na Kadinom vrelu (u zavisnosti odvremenskih uslova) 1300 – 1400 Ručak 1400 Kraj Savetovanja Napomena: Kafa u sali, u 1000 h. Srećan put! Doviđenja 2013! OPŠTE INFORMACIJE • Mesto održavanja Konferencije (savetovanja) je: Hotel «Bistrica»,na Jahorini, Pale, 23-25.05.2012. god. • Međunarodna tehnička izložba «Savremena tehnologija, oprema i postrojenja za vodovod i kanalizaciju» organizuje se za vreme konferencije – ispred sale. Proizvođači iz zemlje i inostranstva izložiće savremenu tehnologiju, opremu, pribor i materijal iz oblasti: vodovodnih i kanalizacionih sistema. • Kotizacija Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju kotizaciju u iznosu od 100EUR-a (u dinarskoj protivvrednosti - 10.000 dinara) na žiro račun Udruženja za tehnologiju vode, ili na žiro-račun Udruženje “VodovodiRS”. U okviru kotizacije obezbeđeno je: – učešće na Konferenciji, – prijem materijala (Zbornik radova, časopis „Voda i sanitarna tehnika“, publikacija „Aktuelni problemi i uštede u preduzećima ViK“), – učešće na zajedničkoj večeri, – turistička poseta Sarajevu.

Uplata kotizacije se vrši na tekući račun Udruženja za tehnologijuvode, Privredna banka AD Beograd, broj: 255-0034420101000-51,PIB 100066795, Matični broj 07025572.

Instrukcije za naplatu u EUR:

Instrukcije za naplatu u EUR:

MT103 (Customer transfer/Single Customer Transfer)INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG

 

FRANKFURT AM MAIN

 

SWIFT Code: DEUTDEFF

BENEFICIARY S BANK:

/EUR 9362609 10

 

 

SWIFT Code:

PBBBRSBG

BENEFICIARY S BANK:

IBAN NO. RS35255007080000068682

BENEFICIARY:

UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽEN-

 

JERSTVO, BEOGRAD

 

 

Način uplate za Republiku Srpsku:

Na žiro račun Udruženja: "Vodovodi Republike Srpske": NLBRazvo-jna Banka, br. 5620070000400762.

SMEŠTAJ I PREVOZ:

Učesnici Konferencije sami obezbedjuju rezervaciju smeštaja u Hote-lu «Bistrica» (tel. 0038757/270-022). Smeštaj učesnika se može orga-nizovati i preko Udruženja (za sve one koji svoje učešće prijave na-jkasnije do 17.05.2011. godine, po ceni od 4.800.00 dinara po osobiza jedno prenoćište, pun pansion, dvokrevetna soba; za jednokrevet-nu sobu cena je 5.800,00 din.).

Udruženje organizuje prevoz autobusom Beograd-Jahorina-Beograd,sa polaskom 22. maja (utorak) u 12 sati iz Beograda, ispred Sava Cen-tra, i sa povratkom 25. maja (petak) u popodnevnim satima, za sveone koji se jave Udruženju i izvrše uplate zaključno sa 17.05.2012. go-dine po ceni od 4.500,00 din. po jednom učesniku. U cenu prevozauključena je i turistička poseta (Sarajevu, 23 i 24. maja od 17 do 20h).

PRIJAVE UČEŠĆA

na fax Udruženja: 00381 11 244 11 93 ili mailom: office@utvsi.com

UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE l SANITARNO INŽENJERSTVO

11000 BEOGRAD, Sinđelićeva br. 21

Tel: 011/244-22-28, Fax: 011/244-11-93

Mob: 064/813-15-26 Tomislav SLAVKOVIĆ

064/28 30 748 Bojana VRANEŠEVIĆ

063/82 57 589 Sonja MILENKOVIĆ

064/165 85 79 Svetlana ĐURICA

www.utvsi.com

UDRUŽENJE: "VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE"

tel/fax 00387 57 343191

71123 Istočno Novo Sarajevo,

Stefana Nemanje br. 13

mob: 00387 65 513 349, Jovo Tadić, info@vodovodirs.org

 

POVRATAK