Informacije i zakljucci sa XII Međunarodne konferencije 11.06.2012

INFORMACIJE I ZAKLJUČCI

sa održane XIIMeđunarodne konferencije „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“,

Jahorina od 23-25. maja 2012. god.

 

I  OSNOVNIPODACI O STRUČNOM SKUPU

1.1. Organizatori dvanaeste međunarodnekonferencije su: Udruženje "Vodovodi Republike Srpske", Udruženjevodovoda i kanalizacije Srbije i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarnoinženjerstvo. Pokrovitelj skupa je Republička direkcija za vode – Srbije,Privredna komora Srbije i Skupština grada Istočno Sarajevo.

1.2. Učesnici i izlagači su iz – RepublikeSrpske, Federacije BiH, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Nemačke, Austrije, Danske.Na konferenciji je bilo prisutno 195 učesnika (prvog dana, a drugog 150).

1.3. U okviru konferencije organizovana jetehnička izložba opreme i uređaja za oblast vodovoda i kanalizacije, a ustatusu sponzora stručnog skupa (37 izlagača).

1.4. Poslovna saradnja posebno je pospješena sasljedećom tematikom:

A.     Unapređenjemenergetske efikasnosti i smanjenjem gubitaka vode u preduzećima vodovoda ikanalizacije.

B.     Predstavljanjemonografije „Aktuelni problemi i uštede u preduzećima vodovoda i kanalizacije“

1.5. Izvršni odbor stučnog skupa utvrdio je sljedećetematske oblasti:

A.     Vodovodnisistemi,

B.     Kanalizacionisistemi,

C.     Unapređenjeenergetske efikasnosti  u preduzećima ViK,

D.     Mogućeuštede i prioritetni zadaci u preduzećima vodovoda i kanalizacije.

1.6. Otvaranje konferencije izvršeno je uz umjetničkiprogram. Pozdravne reči skupa su uputili Jovo Tadić, Milan Mazalica, Cretić,Branimir Ljumović, Davor Cesar, Bojan Kovačić, Milorad Bjelogrlić, a skup jeotvorio Predrag Bogdanović.

ZAKLJUČCI I OCENE  (po oblastima)

I   Prezentacije monografije„Aktuelni problemi i uštede u preduzećima vodovoda i kanalizacije“.

   Uvodno predavanje Prof. dr Slobodana Petkovića, sa ponuđenimzaključcima:

 

Monografija ’’Aktuelni problemi i uštede upreduzećima vodovoda i kanalizacije’’, po svojoj koncepciji, predstavljajedinstvenu publikaciju u oblasti vodosnabdjevanja i odvođenja i prečišćavanjaotpadnih voda.

Njena originalnost se sastoji u međusobnomprožimanju  i objedinjavanju svih oblastiposlovanja  preduzeća ViK, uključujućitehničke, organizacione i ekonomske aspekte.

Posebna vrijednost publikacije je sadržanau prezentaciji najsavremenije opreme u oblasti vodosnabdevanja i sanitacije, ukojoj učestvuju najpoznatije inostrane kompanije.

Monografija ima veliki praktični značajza  preduzeća vodovoda i kanalizacije,jer će im  poslužiti za tehničko iorganizaciono  unapredjenje sistema , zaracionalniji rad i za znatne uštede u poslovanju.

U okviru analize brojnih funkcionalnih  problema i mogućih ušteda u preduzećimavodovoda i kanalizacije, u monografiji se posebno mjesto  daje unapredjenju energetske efikasnosti iupravljanju gubicima vode, i to na način koji svakom preduzeću iz ove oblastiomogućuje da ponudjene metode i uputstva primjeni u svojoj sredini, u ciljuracionalizacije i optimizacije radnih procesa.

Imajući u vidu kompleksnu strukturumonografije, koja nudi savremena i konkretna rešenja i pomoć preduzećimavodovoda i kanalizacije u vezi sa rešavanjem njihovih značajnih aktuelnihproblema i ostvarivanjem ušteda, logično je očekivati da će knjiga ’’Aktuelniproblemi i uštede u preduzećima vodovoda i kanalizacije’’imati veliki odjek unašoj stručnoj javnosti.

Možemo se nadatida će ova publikacija predstavljati obaveznu stručnu literature u svimpreduzećima ViK.

Branimir Ljumovićje u ime Privredne komore Srbije poklonio svim preduzećima vodovoda ikanalizacije Republike Srpske monografiju „Aktuelni problemi i uštede upreduzećima vodovoda i kanalizacije“. Udruženje za komunalne delatnosti PKS ocjeniloje ovu publikaciju kao značajnu, jer sadrži radove koji su u funkcijiunapredjenja sistema poslovanja vodovoda i kanalizacije u Srbiji. Saglasna saocjenom recenzenata, profesora dr Marka Ivetića i profesora dr SlobodanaPetkovića, da koncept ove monografije povezuje teorijski i tehnološki aspektfunkcionisanja sistema vodosnabdevanja, odvodjenja i prečišćavanja otpadnihvoda sa konkretnim primjerima iz  prakse, Privredna komora Srbije je donijelaodluku da se ova stručna monografija dostavi bez naknade svim preduzećimavodovoda i kanalizacije u Srbiji. Na taj način Udruženje za komunalnedelatnosti PKS podržalo je sve aktivnosti koje imaju za cilj podizanje stručneosposobljenosti zaposlenih radnika u ovoj oblasti.

 

II  Tematska oblast – Vodovodni sistemi

      Moderatori:Prof. dr Boža Dalmacija, Zoran Radivojević, Vlado Reljić

 

      Izloženi su sledeći radovi:

1.      Kvalitet vode u Republici Srpskoj, Institut za javnozdravstvo, Banja Luka

2.      Unapređenje snabdijevanja vodom stanovništva nateritoriji Grada Banja Luka,

Risto Stjepanović, Darijo Kuprešak

3.       Primjena Fentonprocesa za uklanjanje prirodnih orgasnkih materija i arsena iz

               podzemne vode, Jelena Molnar, Jasmina Agbaba,Božo Dalmacija, Malcolm

 Watson, Aleksandra Tubić, Marijana Kragulj

4.      Karakterizacija prirodnih organskih materija u odabranimizvorištima vode za

               piće u Vojvodini, Jasmina Agbaba, BožoDalmacija, Jelena Molnar, Dejan Krčmar,

               AleksandraTubić, Malcolm Watson

5.      Ispitivanje interakcija između arsena i prirodnihorganskih materija u vodi, Malcolm

                 Watson, Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba,Božo Dalmacija, Jelena Molnar

6.      Komparativni prikaz kvaliteta vode vodovodnih sistema napodručju grada Istočno

               Sarajevo 2007/2011. godine, DavorkaBlagojević, Predrag Blagojević, Snežana

Krsmanović

7.       Uloga i značajRezervoara Lipovica za snabdevanje potrošača na području “Južnog

               prigradskog pravca”, Slađana Savić, DraganPatarčić

8.      Rezervoar Topčiderska zvezda u izmenjenim hidrauličkimuslovima u odnosu na

fazu projektovanja, Aleksandra Krsmanović

9.      Izbor cjevnog materijala - uporedna finansijska analiza cjevovodasa različitim

               troškovima početne investicije, različitima vijekovimatrajanja i istim troškovima

eksploatacije, Dušan Kostić, Marko Ivetić, IvanFar, Milan Ivetić

10.  Modeliranje kvaliteta vode za potrebe planiranja iprojektovanja akumulacija,

Milanko Ljujić, Dušan Kostić, Jovan Despotović

11.  Analiza i upoređivanje modela za određivanje zapreminskogkoeficijenta transporta

               kiseonika u vodi pri procesu dubinskeaeracije, Stojan Simić, Snježana Vujić

12.  Monitoring podzemnih voda, Tamara Laketić, Maja Nogić

13.  MIKROBIOLOŠKI (bakteriološki) aspekt kontrole kvalitetapodzemnih voda u

Republici Srpskoj, istraživanja 2004-2010, IrenaZarić, Predrag Mitrović

 

14.  Antropogeni uticaj rudnika i termoelektrane (rite) Ugljevikna sadržaj ekotoksičnih

                 metala u podzemnim i površinskimvodama Semberije, Željko Ostojić, Milenko Savić

15.  Prisutnost metala u podzemnim vodama Semberije u perioduod 2004. do

2008. godine, Dragana Đokić Vasić, AleksandarElez

16.  Tretman algi I biofilma ultra zvukom, Goran Vujinović,Svetozar Djorelijevski

17.  Upravljanje kvalitetom vode u funkciji optimalnog(racionalnog) poslovanja, Dinotec

18.  Proizvodnja i primena aktivnih ugljeva u tretmanu voda zapiće, Aleksa Nikolić,

Biljana Mihajlović , Ćurčić Milivoje – Trayal

 

U ovojtematskoj oblasti prezentovano je 24 rada (a prijavljeno i publikovano uZborniku radova 34.)

 

III Tematska oblast – Energetska efikasnost i smanjenje gubitaka uvodovodnim sistemima

      Moderator: Mr  Bojan Kovačić,dipl.ing., Ninoslav Petrović

 

A.     Uvodni dio zaenergetsku efikasnost

      Mr Bojan Kovačić

     Primjeri iz prakse:

1.      Danfoss - preporuke;

2.      Siemens– primjeri iz prakse;

3.      SMBusiness Services and Trading – Optimizacija režim rada pumpi i ušteda

električneenergije;

4.      Cambi – tehnologija proizvodnje biogasa i obnovljiveenergije.

 

       Prezentacija proizvođača opreme (Dinoteci dr.)

       Moderatori: Tomislav SLAVKOVIĆ, Jovo TADIĆ

B.        Kako i zašto smanjiti gubitke vode?

         • Uvodni dio: Vodni bilans i gubicivode

N. Petrović (Beoinženjering 2000 – sa primjerimaiz prakse - SEBA)

C.      Referati

5.      Racionalizacija potrošnje vode smanjenjem pritiska naprimjeru dijela mreže beogradskog vodovoda, Milan Petrović, NemanjaBranisavljević, Dušan Prodanović

6.      Racionalizacija potrošnje pitke vode u sistemuvodosnabdjevanja RiTE Ugljevik,

Zlatko Malović, Milan Spasojević, Zoran Mitrović

7.      Otkrivanje gubitaka i aktivnosti na njihovom otklanjanjukroz projekat vodosnabdjevanja SECO u pilot zoni Lukovica u Prijedoru, AzraBorovčanin, Ratko Popović

8.      Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistemaPrijedor-prva faza,

Glušac Miroslav, Reljić Vlado, Borovčanin Azra

9.      Mogućnosti smanjenja stvarnih gubitaka u vodovodnimsistemima primjenom  iskustvava uupravljanju pritiscima, Stevo Savić

10.  Algoritmi za dekompoziciju, agregaciju i hidrauličkiproračun mreža podpritiskom, Miloš Stanić, Željko Vasilić, Dušan Prodanović,Nemanja Branisavljević

 

Tokom trodnevne konferencije u hotelu„Bistrica“ na Palama, organizovana je i prigodna medjunarodna tehnička izložbaproizvodjača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih i kanalizacionih sistema zamjerenje protoka i gubitaka vode, kontrolu kvaliteta vode, dezinfekciju vode,racionalnu potrošnju vode  - regulatori, regulaciona oprema, armature,zatim materijali za vodovodne i kanalizacione sisteme, kao i savremena opremaza prečišćavanje otpadnih voda.

U okviruOkruglog stola posebnoje bilo riječi o unapredjenju energetske efikasnosti i upravljanju gubicimavode, sa primerima iz prakse. U okviru prioritetnih zadataka u narednom periodunaglašena je strategija restrukturiranja i javno privatno partnerstvo upreduzećima vodovoda i kanalizacije, podrška savremenom upravljanju malim isrednjim vodovodima, permanentna edukacija kadrova i prilagodjavanje tehničke regulativestandardima EU.

Govoreći o javno – privatnom partnerstvu u preduzećima vodovoda ikanalizacije, član Organizacionog odbora ove medjunarodne konferencije,Branimir Ljumović, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS, podsetio jeda pravni okvir i osnov za učešće privatnog kapitala u ovoj oblastipredstavljaju Zakon o javnoj svojini, kao i Zakon o komunalnim delatnostima uzprimenu Zakona o javnom i privatnom partnerstvu. Za javno komunalna preduzećakoja se bave proizvodnjom i distribucijom vode, odvodjenjem, kanalisanjem iprečišćavanjem otapadnih voda bitno je da se voda, vodotoci i njihovi izvori,vodni objekti kao i mreža stavljaju u režim posebne zaštite kao prirodnabogatstva, odnosno dobra od opšteg intersa i predstavljaju javnu svojinu,odnosno državnu svojinu Republike Srbije i na njima se ne može steći susvojina.

Kod preduzeća vodovoda i kanlizacije,  gde se ulaganjem privatnogkapitala ne može promijeniti režim svojine, već se može uspostvati samokoncesioni odnos za period kojim se pruža mogućnost ostvarivanja koncesionogprava na novoizgradjenim komunalnim infrastrukturnim objektima koji postajuvlasništvo države, pravo korišćenja koncesionara prestaje istekom roka zakoji  je koncesioni ugovor zaključen. Branimir Ljumović je rekao da jeposeban režim uspostavljen kod delatnosti snabdevanja vodom za piće, koju moguobavljati isključivo javna preduzeća ili privredna društva, u kojima jevećinski vlasnik od najmanje 51 odsto Republika Srbija ili jedinica lokalnesamouprave. On je ukazao na puni oprez prilikom stupanja u ovakve ugovornearanžmane, kao i na potrebu obezbedjivanja  mišljenja gradjana i privredeprilikom donošenja odluka o poveravanju ove vitalne delatnosti privatnimoperaterima.

Na osnovurasprave na “Okruglom stolu” zaključeno je:

III1   Da će Udruženje zatehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo izraditi zajedno sa JKP Vodovodima   

         Projektni zadatak i Studiju opravdanostkoja su za preduzeća prihvatljiva.

III2   Ocjena je da će Agencija za unapređenje energetskeefikasnosti izdejstvovati koncept Ugovora – finansiranja iz uštede.

 

IV Tematska oblast  - Kanalizacionisistemi

      Moderatori: prof. dr Slobodan Petković,Marina Živanović, Zoran Sorajić

      Uvodna reč: prof. dr Slobodan Petković

 

1.      Primjeri provjere tačnosti mjernih suženja za mjerenjeprotoka otpadnih voda,

Dušan Prodanović, Nemanja Branisavljević,Ljiljana Janković, Željko Vasilić

2.      Matematičko modeliranje sistema za kanalisanjeupotrebljenih voda – primjer kruševački KS, Andrija Nedeljković, VojislavMarinković, Dušan Kostić, Marko Ivetić, Miroslav Milosavljević

3.      Matematički model kišne kanalizacije na Novom Beogradu saosvrtom na rad Crpne Stanice i Retenzije, Snežana Jovanović, Marina Živanović

4.      Metodologija proračuna rastojanja između slivnika, MilošStanić, Aleksandar Đukić, Željko Vasilić, Jasna Plavšić

5.      Izazovi pri mjerenju protoka u kanalizaciji mobilnimultrazvučnim uređajima, Ana Đačić, Nemanja Branisavljević, Josip Rukavina,Dušan Prodanović, Ana Jauković

6.      Uticaj tipa distributera vazduha na efikasnost procesadubinske aeracije otpadne vode, Stojan Simić

7.      Efekti primjene koalescentnog separatora u procesu obraderafinerijskih otpadnih voda, Stojan Simić, Snježana Vujić, Bogdan Popović

8.      Primjena HOBAS CC-GRP cijevi na projektima kanalizacije iodvodnje mostova u Srbiji, Hobas

9.      Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda manjh naselja,Borplastika

10.  Automatizacija crpnih stanica otpadnih voda upotrebompodsistema ultrazvučnih vodonepropusnih transmitera i jednostavnih kontrolera,Damir Žibrat, Emir Beganović,

Almir Hastor

11.  Modelsko ispitivanje dvije različite konfiguracije mjernogsuženja na spoju kišnih kolektora, Marijana Damnjanović, Dušan Kostić, RadomirKapor, Marko Ivetić

 

V Tematska oblast – Mogućnost uštede i prioritetni zadaci upreduzećima vodovoda i kanalizacije

    Moderatori: Predrag Bogdanović, TatjanaErcegović Petrić, Vlado Reljić

 

1.      Javno privatno partnerstvo u preduzećima vodovoda ikanalizacije: Da ili ne?, Branimir Ljumović

2.      INSA – Sistem za daljinsko očitavanje vodomera

3.      Smanjivanje gubitaka primjenom kombinovanih vodomjera uPirotskom vodovodu, Tošić Vladan

4.      Smanjenje gubitaka vode i racionalna potrošnja vode zapiće ugradnjom vodomjera sa daljinskim očitavanjem, Tomislav Miljković

5.      SMS servis za samočitače – potrošače koji dostavljajustanja očitana na svojim vodomjerima, Milan Đorđević

6.      Prilagođavanje standarda standardima EU, PredragBogdanović

7.      Primjena metode “koso usmereno bušenje” (HDD) naizgradnji i rekonstrukciji vodovoda, gasovoda, Dragutin Dedić, Zoran Šuša

8.       Istraživanjetražnje pijaće vode u funkciji povećanja prodaje na primjeru fabrike vode uMajdevu, Tomislav Petrović, Slavica Mrfat

9.      Analiza ankete o neobračunatoj vodi sprovedene uvodovodnim sistemima jugoistočne Evrope,

Goran Orašanin, Branko Vučijak

 

VI  Zahvalnice

        6.1. Organizatori se zahvaljuju sponzorima na učešću na Međunarodnojkonferenciji “Vodovodni i

                 kanalizacioni sistemi” čime jeomogućena uspešna realizacija iste.

                 Skupu su prisustvovale sledećefirme - sponzori:

                 Cambi, Borplastika eko, Siemens,Prominet, Beoinženjering 2000, Institut “Mihajlo Pupin”, 

                 Dinotec, Valman, Hobas,Danfoss, Binemikom, SM pumps, CWG Balkan, Aqua Interma,           

                Tehnobiro, MIV, Tehno Mering,Insa, Projektomontaža, Hidrosanitas, Indas, Omega III, Trayal,

                TGC, Komgradnja, ATM Control, New Tehnology, Hemija Pateting, HTC,Ecoinvest, Peštan, Wilo,

                Vodoskok, Grad IstočnoSarajevo.

       6.2.  Posebna zahvalnost se upućujeAgenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije za aktivno učešće da se  problemi riješe.

 

VII     Prijedlog opštih zaključaka

          7.1.  Zadužuje se Izvršni odbor skupa da izvrši analizuXII konferencije na Jahorini i predloži teme za

                   naredni;

          7.2.  Uvođenje evropske tehničkeregulative u oblasti vodovoda i kanalizacije treba da bude opšti

                    prioritet preduzećavodovoda i kanalizacije (SRPS – EN);

         7.3.    Pravnu regulativu zaoblast vodovoda treba dopuniti:

a)     Oblastsnabdijevanja vodom za piće – saglasno regulativi EN (merenja, potrošnja inaplata)

b)     Saglasnodirektivi 91/271/ETC donosi zakonske propise u oblasti inženjerstva otpadnihvoda.

          7.4.  Podržavase inicijativa Agencije za energetsku efikasnost (o finansiranju aktivnostikroz        

                  uštedu).

 

VIII     Opšta ocena

Na osnovu naučno-stručnih radovapublikovanih u dvije monografije („Aktuelni problemi i uštede u preduzećimavodovoda i kanalizacije“ i „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“ Jahorina 2012),kao i na zaključnoj raspravi (trećeg dana Međunarodne XII konferencije) donosise sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

 

Dvanaesta međunarodna konferencija„Vodovodni i kanalizacioni sistemi“ organizovana je uspješno:

1.      Ocjenaje da je monografija „Aktuelni problemi“ i zbornik radova „Vodovodni ikanalizacioni sistemi “ u 2012. god. pružio visok nivo nauke i struke izoblasti snabdijevanja pijaćom vodom i odvođenje otpadnih voda. Ovakva ocjena jeproizašla iz aktivnog učešća velikog broja predstavnika nauke i struke.

2.      Organizatorimase daje zadatak da osmisle sljedeću konferenciju – naredne godine, preduzetinove mjere za veće angažovanje odgovarajućih ministarstva, obje države.

 

 

                                                      ORGANIZACIONI ODBOR


POVRATAK