Materijali za XXXIII sjednicu Upravnog odbora 12.03.2013

Број :  26/13

Датум, фебруар,2013.године

 

_________________

_________________

_________________

 

Предмет: Позив за XXXIII  сједницу Управног одбора

 

У складу са чланом 11. Пословника о раду Управногодбора Удружења  "Водоводи РепубликеСрпске",  с а з и в а м

 

 

XXXIII СЈЕДНИЦУ УПРАВНОГ  ОДБОРА

 

 

Сједница ће се одржати 15.03.2013.године са почетком у 10:00 часова у просторијам "Водовод иканализација" а.д. Бијељина,  ул.Хајдук Станка бр. 20

 

За сједницу предлажем сљедећи

 

ДНЕВНИ  РЕД

 

 

1. Разматранје и усвајање Записника са предходнесједнице

2. Извјештај о раду за 2012.годину

3. Извјештај о пословању за2012.годину

4. План рада за 2013.годину

5. Текућа питања

     -Верификација Одлуке у вези са Анексом уговора са Поштама Српске –

      обављена телефонска сједница

     -Договарање посебне сједнице са "Савезом општина и градова"

 

 

С поштовањем!

 

                                           ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

 

                                                      МиланМазалица,с.р.

 


Број: 26-1/13

Датум: фебруар,2013.године

 

       

И З В Ј Е Ш Т А Ј

 О РАДУУДРУЖЕЊА "ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"

ЗА 2012. ГОДИНУ

 

            Економска криза,затварање и гашење привредних субјеката, општа финансијска неликвидност,појачан притисак на запошљавање у КП а посебно неразумијевање законодавневласти и доношење законских рјешења која директно угрожавају пословање, основнесу карактеристике амбијента у ком се одвија дјелатност од посебног друштвеногинтереса.

            Цијена пружене услуге,која је у складу са законским рјешењима не може бити економска и тржишна, усупротности је са наметнутим обавезама комуналним предузећима, којима се помажунека друга предузећа и установе. Свјесни чињенице да корисници наших услуга светеже измирују своје обавезе, те да су све чешће нужне промјене као што су цијене,субвенције и сл. подводе под "чување социјалног мира", настојали смодоказати да одредбе "Закона о поштанским услугама", "Уредбе орегулисању висине накнаде за кориштење земљишта које припада путу " тевисина водних накнада и цијена електричне енергије у систему водоснабдјевањанегативно утичу на пословање и неопходан развој ове области.

Законодавац је изрекао да су и сви рачуни предметом поштанске услуге памјерама присиле – инспекцијским надзором, присиљавају КП да уђу у уговорниоднос са Поштама.

Проблем КП са радном снагом која је својим радом у протеклом периоду, уздруге мјере подигла проценат наплате пружене услуге, због контаката сапотрошачем на мјесту потрошње, у многим срединама на преко 90 % те астрономскеуслуге Поште од 0,90 КМ по једном рачуну, потпуно су занемарени као озбиљанфактор у успјешном пословању истих. Континуираним радом у 2012.години успјелисмо цијену поштанске услуге дефинисати на 0,30 КМ али остаје осјећај да мисуфинансирамо постојање Пошта Српске.

Одредбама Уредбе о регулисању висине накнаде за кориштење земљишта којеприпада путу те обавезе правних и физичких лица која користе земљиште уз јавнипут за потребе полагања цјевовода и водовода те плаћања исте по дужном метру нагодишњем нивоу, озбиљна су препрека у испуњавању како свакодневних раднихзадатака тако и обавеза које тим одредбама настају. Покренута је иницијатива дасе једнообразно приђе рјешавању (м:тел и сл.) те траже олакшице за водоводнапредузећа која могу направити проблеме и нечињењем на инсталацијама у захватупута.

У складу са Законом о водама Републике Српске члан 189, те Уредбе оначину и роковима обрачунавању и плаћању посебних водних накнада "Службенигласник Републике Српске" 53/11 тражили смо сљедеће измјене:

-       да се у члану 189. Закона о водама Републике Српскеводе за пиће за јавно водоснабдјевање издвоје као посебна подтачка, односноодвојено од категорије за комерцијалне услуге, и

-      да се за основицу заобрачун не узима захваћена количина него фактурисана количина воде,

-      а код накнаде за заштитувода да се смањи основица за обрачун од 2,00 КМ/ЕС.

Цијене поштанских услуга, висина водних накнада и цијена електричнеенергије  су економске цијене, аводоводна предузећа због онемогућавања формирања економских цијена су доведенау неравноправан положај те самим тим у губитаке у пословању.

Ако овоме додамо и нефункционално запошљавањејер нико "не размишља о државним предузећима" комплетира се сликапословног амбијента у предузећима водовода и канализације. Велико оптерећење упословању представљају и измирење обавеза по основу пореза и доприноса, посебнокамате на не измирене обавезе што смо са осталим комуналним предузећимапредочили надлежним тражећи да се на нивоу Републике Српске формира комисија зареструктуирање КП. Комисија је формирана и један члан је из нашег Удружења, алиосим једне сједнице ништа није учињено.

Како би проблеме у водоводним предузећимаприближили надлежним, у  сарадњи саСавезом општина и градова чије су чланице и власници капитала у овим колективима,организовати тематску сједницу и изнаћи рјешења како би ову дјелатностпокренули ка дјелатности од посебног друштвеног интереса.

 

Добру сарадњу са Привредномкомором Републике Српске посебно са Удружењем комуналних и услужних дјелатностикоју су у 2012.години посебно карактерисали заједнички мотиви у области"поштанских услуга" , реструктуирању КП, примједбе на Закон оконцесији наставити јер су потребе сличне и исте. Напомињемо да је члан нашегУправног одбора предсједник Скупштине удружења комуналних и услужнихдјелатности.

 

            Уобласти едукације и досадашњег оспособљавања организовали смо XII Међународну конференцијуо водама, курс на тему успјешног управљања водоводним и канализационимсистемима, штампање и омогућавање коришћења литературе неопходне за развој какокадрова тако и дјелатности у водоводним предузећима, и посјете стручним скуповима,семинарима и савјетовањима као и посјете произвођачима опреме.

            Дванаестамеђународна конференција о водама на тему Водоводни и канализациони системи, одржанаје на Јахорини у времену од 23.- 25.05.2012.године у сарадњи са Удружењем затехнологију вода и санитарно инжењерство из Београда а под покровитељствомГрада Источно Сарајево и Привредне коморе Србије. Конференција стално привлачипозорност не само стручних радника из водоводних предузећа већ и стручњака сабројних факултета, института и слично. Пригодне изложбе произвођача идистрибутера опреме и прибора из земље и иностранства своје присуство оправдавасклапањем послова а учесници конференције траже нова рјешења за недостатке уфункционисању система водоснабдјевања и одвођења искориштених вода.

            Наконференцији су обрађиване четири тематске области: водоводни системи;унапређење енергетске ефикасности и смањење губитака воде; канализационисистеми, и могуће уштеде и приоритетни задаци у оредузећима водовода иканализације. Посебну пажњу су привукли: стратегија реструктуирања и јавноприватно партнерство и подршка савременом управљању малим и средњим водоводимау склопу четврте тематске области.

            Нужноје истаћи да се из Републике Српске све више пријављује радова за овај скуп. Одукупно педесет радова, петнаест је пријављено и презентирано у оквиру пленарнограда конференције.

            Конференцијије из наше средине, уз плаћене котизације, представљено 35 учесника, а скуп јеспонзорисало осам субјеката са укупно 11.900,00 КМ

            УБијељини од 14 – 15. септембра 2012.године организован је специјалистички курсна тему Савремени поступци експлатације и одржавања водоводних и канализационихобјеката, унапређење енергетске ефикасности и смањења губитака воде. Двадесет идва учесника су на дводневном усавршавању заједно са стручњацима Грађевинскогфакултета из Београда и других стручњака из ове области прешли материју којакарактерише задату тематику, прилагођавајући исту проблемима из праксе. Накрају су учесници полагали испит знања и добили лиценце за успјешно савладанутематику. Водовод Бијељина је исказао изузетну ангажованост на техничкојорганизацији, смјештају дијела професорског кадра и обезбјеђењу заједничкогручка за све учеснике. Мишљења смо да овај вид оспособљавања требанаставити  и у наредним годинаманастојећи да се финансијска издвајања водоводних предузећа смање обезбјеђењемспонзорских улагања.

 

            Крозрад Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство из Београда, колективакоји дјелује преко педесет година у 2012.години ураћено је неколико стручнихпубликација и превода и потребних стандарда потребних за свакодневан рад.

Публикацију Актуелни проблеми и уштеде упредузећима водовода и канализације је издала група аутора из реда Удружења.Удружење "Водоводи Републике Српске" је суфинансирало ову публикацијуу износу од 1.000 € и обезбиједило да свака чланица нашег Удружења добије поједан примјерак.

Стручни кругови у Удружењу за технологију водасвјесни чињенице о застарјелости и недостатку техничке регулативе у областиснабдјевања водом, као и потребу за њеним осавремењавањем и прилагођавањемтехничким прописима и стандардима ЕУ приступили су извођењу нових техничкимправила за водовод и канализацију. Удружење је обезбиједило ауторска права иприпремило десет издања Њемачког техничког и научног удружења за воду и гасDVGW, којеима водећу улогу у Европском комитету за стандардизацију. У складу са закључкомУправног одбора нашег Удружења договорено је да по цијени основних трошкова омогућимо заинтересованимводоводима да исте прописе набаве, о чему су чланице и обавијештене.

 

            Уорганизацији "Водовод" а.д. Бања Лука организовани су X радно – спортски сусрети запослених уводоводима Републике Српске. Сусрети су одржани у времену од 14 – 16. Јуна2013.године у Здравствено – туристичком центру "Бања Врућица" Теслић.Такмичења су се одвијала у 6 мушких и 5 женских дисциплина са преко 500учесника из 20 водоводних предузећа. Свеукупни побједник је била екипа водоводадомаћина који су доминирали и у обје конкуренције.

 

            Рјешавајући проблематикуплаћања чланарине према Удружењу Управни одбор је донио одлуку да се од чланицапотражује чланарина за посљедње три године а да се остатак отпише. Такође каопомоћ канцеларији за исплату плата запослених донијета је одлука да водоводиБања Лука, Приједор, Градишка, Мркоњић Град, Теслић, Добој, Бијељина, Братунаци Требиње износ од 10.000,00 КМ подијеле сходно броју запослених и тиме покријучетири плате за двоје запослених.

 

            Синдикатрадника грађевинарства и стамбено – комуналних дјелатности Републике Српске јетражио од Управног одбора да заједнички потпишемо одлуку о повећању најнижецијене рада са 125,00 КМ на 160,00 КМ. Свјесни чињенице да већина водоводнихпредузећа већ има ту цијену рада одлучили смо се да анкетирамо сва предузећа изатражимо став и оних који ту цијену намају. Прибављени одговори потврђујусумњу да један број колектива ту цијену не може испоштовати те је наш став биода ту проблематику регулише сваки колектив сходно могућностима.

           

Крајем године у организацијиУдружења за технологију вода и санитарно инжењерство организована је петодневнастручна посјета MIV Вараждин, SEBA – KMET – Baunah Њемачка и SIMENS уБратислави. У припреми овог путовања договорено је и учешће заинтересованихводовода Републике Српске па је у овом стручном путовању учествовало и десетзапослених из наших колектива.

 

На крају истичемо да супитања "поштанских услуга", "водних накнада","реструктуирања предузећа", "накнаде за коришћење земљишта"као и питање репрограма камата, задаци које је нужно дефинисати са надлежниминституцијама и рјешавати у текућој години.

 

 

                                              Генерални секретар

 

                                                                      Јово ТадићБрој: 26-2/13

Датум, фебруар,  2013.године

 

 

ПЛАН  РАДА

"УДРУЖЕЊАВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"

ЗА 2013.ГОДИНУ

 

 

  1. Припрема пропагандног материјала у поводу 22. марта Свјетског дана вода

 

 

  1.  СТРУЧНИ СКУПОВИ

2.1."Отпадневоде, комунални чврсти отпад и остали отпад"

10–12. април, 2013.године

Суботица

 

 

2.2.      "Водоводни и канализационии канализациони системи"                    

           22 -24. мај, 2013.године

            Јахорина

 

 

2.3. Специјалистички семинар  "Савремено одржавање објеката водовода канализације"

       септембар,  2013. године

Бијељина

 

  1. Тематска сједница са Савезом општина и градова на тему "Рад водоводних предузећа и побољшање пословног амбијента"

 

 

  1. Организација XI  радно – спортских сусрета

                                                                                            13 -15. јуни,2013.године

"БањаВрућица" Теслић
POVRATAK